فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

دانش آموز درس خوان

سه نفر دانش آموز مى خواستند تصمیم بگیرند كه چكار كنند. اولى گفت: شیر یا خط مى اندازیم، اگر شیر آمد مى رویم سینما. دومى گفت: اگر خط آمد، مى رویم فوتبال.
سومى گفت: اگر نه شیر آمد و نه خط، مى رویم خانه درس مى خوانیم.

ازدواج موقّت