فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اراده در كسب و كار

«الإمام الصّادق(علیه السلام) : لیكن طلبك للمعیشة فوق كسب المضیّع، و دون طلب الحریص، الرّاضى بدنیاه المطمئنّ إلیها. و لكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفّف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضّعیف، و تكتسب مالا بدّ منه؛(162) امام صادق(علیه السلام) : باید كسب تو براى تأمین زندگى از حدّ آدمهاى كم كار بگذرد، و به اندازه اشخاص حریص دنیادوست و دل به دنیا داده نرسد؛ پس خود را در كار و كسب، در حدّ انسانى با انصاف و آبرودار قرار ده، و از اشخاص سست و ناتوان بالاتر آر، و به كسب آنچه مورد نیاز است بپرداز.»

داستانها

پیروزى در پرتو اراده مصمّم

از دوستى نامه اى داشتم مبنى بر موفقیّت او در گشایش مشكلى بزرگ كه با اتّكا به همین اصل تسلیم ناپذیرى حاصل گردیده بود. داستان از این قرار بود كه او روشى را براى ساخت خانه هاى متحرّك) پیش ساخته (ابداع كرده بود كه كسى از آن استقبال نكرد و آن را جدّى نگرفت. امّا دوست من مأیوس نشد و در مقابل، اقدام به تأسیس شركتى كرد و همه موجودى خود را در آن سرمایه گذارى كرد كه از این كار نیز حاصلى نبرد و شركت متضرر گردید. شركا پیشنهاد كردند، دست از این كار بردارد؛ زیرا در نهایت همه ورشكست خواهند شد، امّا او شكست را نپذیرفت و تسلیم نشد، به یارى اندیشه و تفكّر، طرحى براى كف اتاق خانه هاى ابداعى خود پیاده كرد كه هماهنگى مطلوبى با دیوارها داشت و این بار طرح جدید او را كمپانى بزرگى به بهاى بسیار خوبى خریدارى كرد. این پیروزى به دست نیامد مگر در نتیجه پشتكار و عدم قبول شكست.(163)