فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تفكّر قبل از عمل

«عن علىّ(علیه السلام) قال: شاور قبل ان تعزم و فكّر قبل ان تقدم؛(156) على(علیه السلام) فرموده است: قبل از تصمیم مشورت نما و پیش از اقدام در كار فكر كن.»

تصمیم توبه

«الامام على(علیه السلام) : التّوبة ندم بالقلب، و استغفار باللّسان، و ترك بالجوارح، و إضمار أن لا یعود؛(157) امام على(علیه السلام) : توبه پشیمانى دل است، و طلب آمرزش به زبان، و ترك كردن گناه، و تصمیم به عدم بازگشت به گناه.»

اراده رسولان

«الامام على(علیه السلام) : .. و لكنّ اللَّه سبحانه، جعل رسله أولى قوّة فى عزائمهم، و ضعفة فیما ترى الأعین من حالاتهم، مع قناعة تملأ القلوب و العیون غنى، و خصاصة تملأ الأبصار و الأسماع أذی؛(158) امام على(علیه السلام) : خداى سبحان، فرستادگان خود را در اراده و تصمیم نیرومند ساخت، و ظاهر حالشان را مانند ضعیفان قرار داد، با قناعتى كه دلها و چشمها را از بینیازى مى آكند، و فقرى كه دیدن و شنیدن آن چشمها و گوشها را مى آزرد.»