فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تصمیم براى كار نیك

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: إذا أردت شیئا من الخیر فلا تؤخّره ... الخبر؛(155) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است كه فرمود: هر گاه بر كار نیكى تصمیم گرفتى آن را به تأخیر میانداز.»

تفكّر قبل از عمل

«عن علىّ(علیه السلام) قال: شاور قبل ان تعزم و فكّر قبل ان تقدم؛(156) على(علیه السلام) فرموده است: قبل از تصمیم مشورت نما و پیش از اقدام در كار فكر كن.»

تصمیم توبه

«الامام على(علیه السلام) : التّوبة ندم بالقلب، و استغفار باللّسان، و ترك بالجوارح، و إضمار أن لا یعود؛(157) امام على(علیه السلام) : توبه پشیمانى دل است، و طلب آمرزش به زبان، و ترك كردن گناه، و تصمیم به عدم بازگشت به گناه.»