فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

گلاب به روتون!

یه نفر میره لامپ فروشى میگه ببخشید گلاب به روتون لامپ دارین. یارو میگه بله ولى چرا گلاب به رومون؟ طرف میگه آخه واسه دستشویى مى خوام!

اراده و تصمیم

آیات