فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تعارف

در یكى از مجالس شب نشینى، صاحب خانه از آقاى خوش آوازى خواهش كرد، مجلس آنها را به وسیله آواز دلنشین خود گرم كند.
آقاى خوش آواز، عذر آورد و گفت: همسایه ها خوابیده اند و سبب ناراحتى آنها نباید شد.
صاحب خانه با كمال ادب و بدون توجه گفت: آقا، اختیار دارید، سگ آنها از سر شب تا صبح واق واق مى كند، ما ابداً اعتراضى نمى كنیم، شما اگر پنج دقیقه آواز بخوانید آنها چه حرفى دارند بزنند!

گلاب به روتون!

یه نفر میره لامپ فروشى میگه ببخشید گلاب به روتون لامپ دارین. یارو میگه بله ولى چرا گلاب به رومون؟ طرف میگه آخه واسه دستشویى مى خوام!

اراده و تصمیم