فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

احترام دانش آموز

خانم معلّم از دانش آموزى پرسید: اسمت چیه؟
دختر با بى اعتنایى گفت: پرى.
معلّم كه از حركت او عصبانى شده بود، پرسید: احترام گذاشتن را كسى به شما یاد نداده است؟
دختر با همان وضع جواب داد: خیلى خب، پرى خانم!

كار و خستگى

خانم به كلفتى كه از حدود سى مهمان پذیرایى كرده بود گفت: گلنار تو از این همه كار خسته نمى شى؟
گلنار: نه خانم! ما كه تو ده بودیم از پنجاه تا الاغ و گاو نگهدارى مى كردیم.

تعارف

در یكى از مجالس شب نشینى، صاحب خانه از آقاى خوش آوازى خواهش كرد، مجلس آنها را به وسیله آواز دلنشین خود گرم كند.
آقاى خوش آواز، عذر آورد و گفت: همسایه ها خوابیده اند و سبب ناراحتى آنها نباید شد.
صاحب خانه با كمال ادب و بدون توجه گفت: آقا، اختیار دارید، سگ آنها از سر شب تا صبح واق واق مى كند، ما ابداً اعتراضى نمى كنیم، شما اگر پنج دقیقه آواز بخوانید آنها چه حرفى دارند بزنند!