فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

احترام دانش آموز

خانم معلّم از دانش آموزى پرسید: اسمت چیه؟
دختر با بى اعتنایى گفت: پرى.
معلّم كه از حركت او عصبانى شده بود، پرسید: احترام گذاشتن را كسى به شما یاد نداده است؟
دختر با همان وضع جواب داد: خیلى خب، پرى خانم!

كار و خستگى

خانم به كلفتى كه از حدود سى مهمان پذیرایى كرده بود گفت: گلنار تو از این همه كار خسته نمى شى؟
گلنار: نه خانم! ما كه تو ده بودیم از پنجاه تا الاغ و گاو نگهدارى مى كردیم.