فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نمونه اى از ادب

امام حسن(علیه السلام) روزى در مجلسى نشسته بود، هنگامى كه خواست برخیزد و بیرون رود فقیرى از راه رسید، امام به او خوش آمد گفت و به رویش لبخندى زد و فرمود: تو هنگامى نشستى كه ما برخاسته و قصد رفتن داریم، آیا اجازه رفتن مى دهى؟!(138)

سلطان مهربان

گویند شخصى به عنوان تحفه، ده عدد خیار براى سلطانى آورد و به حضورش گذاشت، سلطان یكى از آنها را خورد، و احساس كرد كه خیلى تلخ است، دومى را هم خورد، دید مثل اولى است، تا آنكه همه را خورد، و از آن شخص تشكّر كرد و هدیه اى به او داد.
اطرافیان به سلطان گفتند: همه خیارها را خودت مى خوردى، به ما هیچ ندادى! سلطان گفت: تمام خیارها تلخ بود، دیدم اگر به شما بدهم، اظهار مى كنید كه خیارها تلخ است؛ آن وقت این شخصى كه این خیارها را تحفه آورده بود، شرمنده مى شد، خواستم او شرمنده نشود.(139) ما نیز در برابر نعمت هاى خدا، هر چند گاهى به صورت درد و رنج است، باید شاكر باشیم.

ادب با پاسخ بهتر

انس بن مالك مى گوید: یكى از كنیزان امام حسن (علیه السلام) شاخه گلى را به امام حسن(علیه السلام) هدیه داد، امام حسن(علیه السلام) آن شاخه را گرفت و به او فرمود: «تو را در راه خدا آزاد ساختم.»
من به آن حضرت عرض كردم: به راستى به خاطر هدیه یك گل ناچیز، او را آزاد كردى؟
فرمود: «خداوند ما را در قرآن چنین ادب كرده آنجا كه مى فرماید: «و اذا حُیِّیْتُم بِتَحیَّةٍ فَحَیّوا بَاَحسَنِ منها اَورُدّوها؛ هنگامى كه كسى به شما تحیّت گوید، پاسخ او را به طور بهتر، یا همان گونه بدهید.»(140) من خواستم پاسخ بهتر كه همان آزاد نمودن او است بدهم.(141)