فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اهمیت ادب آموزى در سنین پایین

«قال على(علیه السلام) : فبادرتك بالأدب قبل ان یقسو قلبك و یشتغل لبّك؛(134) على(علیه السلام) در ضمن نامه خود به فرزندش حضرت حسن(علیه السلام) نوشته است: فرزند عزیز در راه ادب آموزى تو از فرصت استفاده كردم و قبل از آنكه دل كودكانه ات سخت شود و عقلت به اندیشه هاى دیگرى مشغول گردد به تربیت تو مبادرت نمودم و وظیفه پدرى خود را انجام دادم.»

حفظ سجایاى اخلاقى

«عن علىّ(علیه السلام) : یا معشر الفتیان حصّنوا اعراضكم بالادب و دینكم بالعلم؛(135) على(علیه السلام) فرموده است: اى گروه جوانان، شرف انسانى و سجایاى اخلاقى خود را با ادب آموزى و تربیت محافظت نمائید و سرمایه گرانبهاى دین خویشتن را با نیروى علم و دانش، از دستبرد ناپاكان و خطرات گوناگون بركنار نگاه دارید.»

عزّت عالم

«عن على(علیه السلام) : قال علیكم بالعلم و الادب فانّ العالم یكرم و ان لم ینتسب و یكرم و ان كان فقیرا و یكرم و ان كان حدثا؛(136) على(علیه السلام) فرموده است: در علم و ادب بكوشید چه آنكه عالم، عزیز و گرانقدر است، اگر چه به خاندان بزرگى منتسب نباشد، اگر چه فقیر بى بضاعت باشد، و اگر چه جوان باشد.»