فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تلاش درست در ادب آموزى

«عن الرّضا(علیه السلام) : قال العقل حباء من اللَّه و الأدب كلفة فمن تكلّف الأدب قدر علیه و من تكلّف العقل لم یزدد بذلك الّا جهلا؛(133) حضرت رضا(علیه السلام) (به ابو هاشم) فرمود: عقل عطیّه الهى است و ادب و تربیت نتیجه مشقّت. آن كس كه در راه فرا گرفتن ادب به مشقّت و زحمت تن در دهد پیروز مى شود و سرانجام مؤدّب میگردد، و آن كس كه در راه ازدیاد عقلِ خداداد كه جزء سرشت آدمى است، سعى و مجاهده نماید جز بر نادانى خود نیفزوده است.»

اهمیت ادب آموزى در سنین پایین

«قال على(علیه السلام) : فبادرتك بالأدب قبل ان یقسو قلبك و یشتغل لبّك؛(134) على(علیه السلام) در ضمن نامه خود به فرزندش حضرت حسن(علیه السلام) نوشته است: فرزند عزیز در راه ادب آموزى تو از فرصت استفاده كردم و قبل از آنكه دل كودكانه ات سخت شود و عقلت به اندیشه هاى دیگرى مشغول گردد به تربیت تو مبادرت نمودم و وظیفه پدرى خود را انجام دادم.»

حفظ سجایاى اخلاقى

«عن علىّ(علیه السلام) : یا معشر الفتیان حصّنوا اعراضكم بالادب و دینكم بالعلم؛(135) على(علیه السلام) فرموده است: اى گروه جوانان، شرف انسانى و سجایاى اخلاقى خود را با ادب آموزى و تربیت محافظت نمائید و سرمایه گرانبهاى دین خویشتن را با نیروى علم و دانش، از دستبرد ناپاكان و خطرات گوناگون بركنار نگاه دارید.»