فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

همّت براى ادب آموزى

«عن الصّادق(علیه السلام) قال لقمان: یا بنىّ ان تادّبت صغیرا انتفعت به كبیرا. و من عنى بالادب اهتمّ به. و من اهتمّ به تكلّف علمه. و من تكلّف علمه اشتدّ له طلبه. و من اشتدّ له طلبه ادرك به منفعة؛(132) امام صادق(علیه السلام) فرموده است كه لقمان به پسر خود چنین گفت: اى فرزند! اگر در كودكى ادب آموختى در بزرگى از آن بهره مند خواهى شد. كسى كه قصد ادب آموزى دارد بر آن همّت میگمارد. و آن كس كه در آموختن ادب همّت كند به زحمت فراگرفتن علوم تربیتى تن میدهد و با شدّتى هر چه تمامتر از پى علم اخلاق میرود. و آنكه جدا در راه طلب قدم بردارد سرانجام به مقصد میرسد و منافع آن عایدش خواهد شد.»

تلاش درست در ادب آموزى

«عن الرّضا(علیه السلام) : قال العقل حباء من اللَّه و الأدب كلفة فمن تكلّف الأدب قدر علیه و من تكلّف العقل لم یزدد بذلك الّا جهلا؛(133) حضرت رضا(علیه السلام) (به ابو هاشم) فرمود: عقل عطیّه الهى است و ادب و تربیت نتیجه مشقّت. آن كس كه در راه فرا گرفتن ادب به مشقّت و زحمت تن در دهد پیروز مى شود و سرانجام مؤدّب میگردد، و آن كس كه در راه ازدیاد عقلِ خداداد كه جزء سرشت آدمى است، سعى و مجاهده نماید جز بر نادانى خود نیفزوده است.»

اهمیت ادب آموزى در سنین پایین

«قال على(علیه السلام) : فبادرتك بالأدب قبل ان یقسو قلبك و یشتغل لبّك؛(134) على(علیه السلام) در ضمن نامه خود به فرزندش حضرت حسن(علیه السلام) نوشته است: فرزند عزیز در راه ادب آموزى تو از فرصت استفاده كردم و قبل از آنكه دل كودكانه ات سخت شود و عقلت به اندیشه هاى دیگرى مشغول گردد به تربیت تو مبادرت نمودم و وظیفه پدرى خود را انجام دادم.»