فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

كثرت گناه با عدم تربیت

«قال على(علیه السلام) من قلّ ادبه كثرت مساویه؛(128) على(علیه السلام) بر عكس، آن كس كه ادب و تربیت را كمتر بپذیرد گناهانش بسیار خواهد بود.»

بهترین هدیه

«قال على(علیه السلام) ما نحل والد ولدا نحلا افضل من ادب حسن؛(129) على(علیه السلام) میفرمود: بخشش و تفضّل هیچ پدرى به فرزندش بهتر از بخشش ادب و تربیت پسندیده نیست.»

بهترین میراث

«و عنه(علیه السلام) : لا میراث كالادب؛(130) و نیز فرموده است: هیچ ارثى براى فرزندان بهتر از ادب و تربیت نیست.»