فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

رفتار نیكو در ادب آموزى

«قال علىّ(علیه السلام) : من كلّف بالأدب قلّت مساویه؛(126) على(علیه السلام) فرموده: آن كس كه بر خلاف میلش، به ادب آموزى و تربیت وادار شود و به مشقّتهاى آن تن در دهد به گفتار و رفتار زشت كمتر آلوده میگردد.»

ادب در پند دادن

«قال على(علیه السلام) انّ العاقل یتّعظ بالادب و البهائم لا یتّعظ الّا بالضّرب؛(127) على(علیه السلام) فرمود: پندپذیرى انسان عاقل به وسیله ادب و تربیت است، چهارپایان و حیواناتند كه تنها با ضرب و زدن، تربیت میشوند.»

كثرت گناه با عدم تربیت

«قال على(علیه السلام) من قلّ ادبه كثرت مساویه؛(128) على(علیه السلام) بر عكس، آن كس كه ادب و تربیت را كمتر بپذیرد گناهانش بسیار خواهد بود.»