فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ادب اكتسابى است

«قال علىّ(علیه السلام) : العقول مواهب و الآداب مكاسب؛(125) على(علیه السلام) فرموده: عقلهاى مردم بخشش هاى الهى است و با سعى و كوشش بدست نمى آید، ادب و اخلاق است كه مردم میتوانند از راه سعى و مجاهده بدست آورند.»

رفتار نیكو در ادب آموزى

«قال علىّ(علیه السلام) : من كلّف بالأدب قلّت مساویه؛(126) على(علیه السلام) فرموده: آن كس كه بر خلاف میلش، به ادب آموزى و تربیت وادار شود و به مشقّتهاى آن تن در دهد به گفتار و رفتار زشت كمتر آلوده میگردد.»

ادب در پند دادن

«قال على(علیه السلام) انّ العاقل یتّعظ بالادب و البهائم لا یتّعظ الّا بالضّرب؛(127) على(علیه السلام) فرمود: پندپذیرى انسان عاقل به وسیله ادب و تربیت است، چهارپایان و حیواناتند كه تنها با ضرب و زدن، تربیت میشوند.»