فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

رغبت فطرى نفس

«و عنه(علیه السلام) : اكره نفسك على الفضائل، فانّ الرّذائل انت مطبوع علیها؛(102) و نیز فرموده است: با سعى و مجاهده، فضائل اخلاقى را به نفس سركش خود تحمیل كن و بر خلاف میل و رغبتش او را به پاكى و نیكى وادار نما، زیرا خواهش طبیعى و رغبت نفسانى بشر، به شهوات ناروا و رذائل اخلاق است و قبول فضائل و ملكات پاك بر خلاف تمایلات فطرى نفس است.»

سختى مكارم اخلاقى

«قال علىّ(علیه السلام) : ما اصعب اكتساب الفضائل و ایسر اتلافها؛(103) على(علیه السلام) فرمود: چه سخت است تحصیل صفات پسندیده و فضائل اخلاق و چه آسان است نابود ساختن خلقیّات حمیده و بر باد دادن آنها.»

عیوب اخلاقى

«قال علىّ(علیه السلام) : جهل المرء بعیوبه من اكبر ذنوبه؛(104) على(علیه السلام) میفرماید: جهل و بى خبرى انسان از عیوب اخلاقیش در ردیف بزرگترین گناهان او است.»