فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

آفت پیرى!

از یك مرد هشتاد ساله پرسیدند: پیرى چطور دوره اى است؟ گفت: خیلى خوب، ولى پنج تا عیب بزرگ دارد. اولیش و مهمترینش فراموشى است. بعدش هم... والا اون چهارتاى دیگه اصلاً یادم نمیاد.

اخلاق