فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شعر

آفت مردم طمع شد از خود و مردم مرنج
مرغ را دانه بلا شد طعنه بر صیّاد چیست؟
«امیر خسرو دهلوى»
صیقل نفس چیست؟ كم خوردن
آفت عقل؟ نفس پروردن
«اوحدى مراغه اى»
آفت ایجاد است ساز زندگى هشیار باش
از طراوت خانه دارد در ره سیلاب گل
«بیدل دهلوى»

نكات

هر چیزى در این عالم آفت دارد. آفت ایمان، ظلم و شرك و به سراغ رهبران غیر الهى رفتن است. فنا و زوال، بزرگ ترین آفتِ نعمت هاى دنیوى است كه در قیامت این آفت نیست. حزب گرایى كوركورانه، یك آفت و خطر در برابر حق گرایى است. علم انسان دو آفت دارد: یا از ابتدا اشتباه مى فهمد و حقیقت را گم مى كند و یا بعد از فهمیدن فراموش مى كند، امّا علم خداوند از این آفات مبرّاست. آفت حكومت و قدرت، سلطه طلبى، جنگ افروزى و ویرانگرى است. بادهاى مهلك و آفت زا، بى ضابطه و تصادفى نیست. هر گونه دارایى و غنى ارزش نیست، غنایى ارزشمند است كه از هر آفت به دور باشد. در طول تاریخ بزرگ ترین آفت براى دین، اضافه شدن خرافات و سلیقه ها و تحریف ها بوده است. شك، اگر مقدّمه تحقیق و حركت شود، ارزش دارد ولى اگر سبب ركود و سوءظن شود یك آفت است. پیروى از هوس هاى مردم، آفتِ دعوت به راه حقّ است.

لطیفه