فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بازپرس و زندانى

بازپرس از متهمى كه در حال گریه كردن بود سؤال كرد: ببینم جانم تو تا حالا زندان رفتى یا نه؟ متهم با گریه جواب داد: نه جناب بازپرس والّابلّا تا حالا رنگ زندان رو ندیدم.
بازپرس: اینكه گریه نداره الان میفرستمت زندان تا بفهمى اونجا جاى زیاد مهمى هم نیست كه اینجور براش گریه مى كنى.

آفت

آیات