فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

هدف عالى انسانى

«عن الصّادق(علیه السلام) من اصبح مهموما لسوى فكاك رقبته فقد هوّن علیه الجلیل و رغب من ربّه فى الرّبح الحقیر؛(48) امام صادق(علیه السلام) فرموده است: كسى كه شب را به صبح آورد و غیر از آزادى خود، غصّه و اندوهى در دل داشته باشد بداند كه عالیترین هدف انسانى را كوچك و خوار شمرده و بجاى توجّه به خداوند، علاقه و میل خویش را بطرف سود ناچیزى معطوف داشته است.»

آزادى در پرتو قناعت

«قال النّبىّ(صلى الله علیه و آله): عزّ المؤمن استغناؤه عن النّاس و فى القناعة الحرّیّة و العزّ؛(49) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده: عزّت مردم باایمان، در بى نیازى از مردم است و آزادى و شرافت در پرتو قناعت بدست مى آید.»

شرایط آزادى

«قال على(علیه السلام) : من قام بشرائط الحرّیّة اهل للعتق و من قصر عن احكام الحرّیّة اعیدا لى الرّقّ؛(50) على(علیه السلام) فرموده است: آن كس كه به انجام شرائط آزادى قیام كند شایسته آزادى است و هر كس كه از مقرّرات آزادى سر باز زند و در اجراء وظائف، كوتاهى كند به بندگى و بردگى برمى گردد.»