فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آزادگى نفس

«عن علىّ(علیه السلام) قال: لان یكون الحرّ عبدا لعبیده خیر من ان یكون عبدا لشهواته؛(44) على(علیه السلام) فرموده است: انسان آزاد اگر به بردگى بندگان خود تن در دهد بهتر از آنست كه بنده شهوات خویش گردد.»

نكوهش بندگى بندگان

«قال على(علیه السلام) : و لا تكن عبد غیرك و قد جعلك اللَّه حرّا؛(45) على(علیه السلام) بفرزندش حضرت مجتبى(علیه السلام) فرمود: فرزند عزیز، بنده و برده هیچ كس مباش، خداوند تو را آزاد آفریده است.»

آزادى از شهوات

«قال علىّ(علیه السلام) : من ترك الشّهوات كان حرّا؛(46) على(علیه السلام) میفرمود: آزاد كسى است كه بتواند شهوات ناروا را ترك گوید.»