فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خداوند زیبایى را دوست دارد

«الامام الصّادق(علیه السلام) : اِنّ اللَه یُحِبِّ الجمالَ و التجمیل و یكره البُؤسَ و التّباؤُسَ؛(11) امام صادق(علیه السلام) : خداوند زیبایى و آراستن را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن، كراهت دارد.»

آراستگى براى برادر

پیامبر اكرم(صلى الله علیه و آله) مى فرماید: «ان الله یُحِبُّ مِن عبده اذاخرج الى اخوانه ان یَتَهیأَ لهم وَ یَتَجَمَّلَ؛(12) خداوند دوست مى دارد كه چون بنده اش به سوى برادرانش بیرون مى آید، خود را براى آنها آماده و زیبا سازد.

توجه به آراستگى

«و كان رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) یَنْظُرُ فى المِرآة و یُرَجِّلُ جُمَّتَه و یَمتَشِطُ... و لَقَد كان یتَجمَّلُ لِأصحابِه فَضْلاً على تَجَمُّلِه لِأهْلِهِ... فقال: إنَّ اللَّهَ تعالى یُحِبُّ مِن عَبدِه إذا خَرَجَ إلى إخوانِه أن یَتَهیَّأَ لَهُم و یتجمَّلَ؛(13) عادت رسول خدا(صلى الله علیه و آله) این بود كه در آینه نگاه مى كرد و موى سر خود را شانه مى زد و مرتّب مى كرد... آن حضرت علاوه بر این كه خود را براى خانواده خویش مى آراست، براى یاران خود نیز زینت مى كرد، و مى فرمود: خداوند دوست دارد كه بنده اش هر گاه به قصد دیدار برادران خود از خانه بیرون مى رود، خویش را مرتّب و آراسته نماید.»