فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

دستور به آراستگى

امام صادق(علیه السلام) در قسمتى از حدیثِ خود مى فرماید: «فان الله عزَّوجلّ اذا اَنعَمَ على عبده اَحَبَّ ان یرى علیه أَثَرَها. قیل و كیف ذلك؟ قال یُنَظِّفْ ثَوبَه و یُطَیِّب ریحَهُ و یُجَصِّصْ دارَه و یكنسْ اُفنیتَهُ حتى ان السراجَ قبلَ مَغیِبِ الشّمس یَنفى الفَقر و یَزِیدُ فى الرّزقِ؛(10) هرگاه خداوند به بنده اى نعمتى بدهد، دوست دارد اثر آن را در او ببیند. عرض شد: چگونه؟ فرمود: لباس تمیز بپوشد، از بوى خوش استفاده كند، خانه اش را گچكارى كند، آلودگى هاى منزل خود را بروبد و از بین ببرد؛ حتى روشن كردن چراغ قبل از غروب خورشید فقر را دور مى سازد و روزى را افزایش مى دهد.»

خداوند زیبایى را دوست دارد

«الامام الصّادق(علیه السلام) : اِنّ اللَه یُحِبِّ الجمالَ و التجمیل و یكره البُؤسَ و التّباؤُسَ؛(11) امام صادق(علیه السلام) : خداوند زیبایى و آراستن را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن، كراهت دارد.»