فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۵۸۵

چنان مکن که مرا هم نفس به آه کنی - جهان بیک نفس از آه من سیاه کنی
ز بزم میروی افتان و سر گران حالا - به راه تا سر دوش که تکیه‌گاه کنی
به رخصت تو مفید نمی‌شود چشمت - که عالمی بستان و یک نگاه کنی
نگاه دم به دمت بس خوش است و خوش‌تر از آن - عزیز کرده نگاهی که گاه‌گاه کنی
شکسته طرف کله می‌رسی و می‌رسدت - که ناز بر همه خوبان کج کلاه کنی
ملوک حسن سپاه تواند اما تو - نه آن شهی که تفاخر به این سپاه کنی
چرا من این همه بر درگه تو داد کنم - اگر تو گوش به فریاد دادخواه کنی
تو گرم ناشده برقی و برق خرمن سوز - شوی چو گرم چه با جان این گیاه کنی
به پیش بخشش او محتشم چه بنماید - اگر تو تا دم صبح جزا گناه کنی

غزل شماره ۵۸۶

ساقیا چون جام جمشیدی پر از می میکنی - گرنه این دم فکر برگی میکنی کی میکنی
من نه آنم کز تو پیوند محبت بگسلم - بند بندم گر به تیغ قهر چون نی میکنی
آنچه در دل بردن از لطف دمادم می‌کنند - این فسون‌سازان تو از جور پیاپی می‌کنی
سر به صحرا می‌دهی ای قبلهٔ لیلی و شان - هرکه را مجنون صفت آواره از حی میکنی
ساقیا طی کن بساط غم در آن بحر نشاط - کز نم فیضش گذار از حاتم طی میکنی
محمل لیلی به سرعت می‌بری ای ساربان - گر بدانی حال مجنون ناقه را پی میکنی
محتشم از ضعف چون گیتی چنانی این زمان - جای آن دارد اگر جا در دل و پی میکنی

غزل شماره ۵۸۷

محتشم چون عمر صرف خدمت وی میکنی - پادشاهی گر نکردی این زمان کی میکنی
توسن عمر آن جهان‌پیما ستور باد پا - یک جهان طی می‌کند چون بادپاهی میکنی
سختی راه محبت را دلیل این بس که تو - در نخستین منزلی هرچند ره طی میکنی
ساقیا بر ساحل غم مانده‌ام وقتست اگر - کشیت ساغر روان در قلزم می میکنی
سنبل از تاب جمالت می‌نشیند در عرق - زلف را هرگه نقاب روی پر خوی میکنی
آهوان در پایت ای مجنون از آن سر می‌نهند - کاشنائی با سگ لیلی پیاپی میکنی
گفته بودی می‌کنم با محتشم روزی وفا - شاه خوبان وعده کردی و وفا کی می‌کنی