فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۵۶۹

از بهر حسرت دادنم هر لحظه منشین با کسی - اوقات خود ضایع مکن بر رغم چون من ناکسی
از شوخیت بر قتل خود دارم گمان اما کجا - پروای این ناکس کند مثل تو بی‌پروا کسی
اقبال و ادبارم نگر کامشب به راهی این پسر - تنها دچارم گشت و من همراه بودم با کسی
با غیر اگر عمری بود پیدا نگردد هیچ کس - یک دم به من چون برخورد در دم شود پیدا کسی
با آن که خار غیرتم در پا بود از پی دوم - در راه چون همره شود با آن گل رعنا کسی
سر در خطر تن در عنا دل در گروجان در بلا - فکر سلامت چون کند با این ملامت‌ها کسی
داری ز شیدا گشتگان رسوا بسی در دشت غم - در سلگ ایشان محتشم رسواتر از رسوا کسی

غزل شماره ۵۷۰

دل را اگر ز صبر به جان آورد کسی - به زان که درد دل به زبان آورد کسی
در عشق می‌دهند به مقدار رنج گنج - تا تن به زیر بار گران آورد کسی
کوتاب تیر و ناوک پران که خویش را - در جرگهٔ تو سخت کمان آورد کسی
پیدا شود ز اهل جهان ثانی تو را - گر باز یوسفی به جهان آورد کسی
بر حرف من قلم شود انگشت اعتراض - تیغ و ترنج اگر به میان آورد کسی
بازار عشق ز آتش غیرت شود چو گرم - کی در خیال سود و زیان آورد کسی
جان میشود ضمان دل اما نمی‌دهد - حکم آن قدر امان که ضمان آورد کسی
میجوئی از بتان دل من چون بود اگر - ز ایشان به غمزهٔ تو نشان آورد کسی
هست آن سوار از تو عنان تاب محتشم - او را مگر گرفته عنان آورد کسی

غزل شماره ۵۷۱

توسن حسن کرده زین طفل غیور سرکشی - تا تو نگاه کرده‌ای گشته بلند آتشی
سکه عشق می‌شود تازه که باز از بتان - نوبت حسن می‌زند کودک پادشه وشی
گشته به قصد بی‌دلان مایل خانه کمان - صید فکن خدنگی از پادشاهانه‌تر کشی
سهم کشنده ناوکی می‌کشدم که در پیم - داده عنان رخش کین صید کشی کمان کشی
در حرکات پشت زین هست سبک‌تر از صبا - آن که بپا نشست ازو کوه کشیده ابرشی
ای منم از خمار غم کز تازه دگر - ساقی عشق در قدح کرده شراب بی‌غشی
باز به بزم زلف را دام که کرده بوده‌ای - کامد از انجمن برون محتشم مشوشی