فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۵۰۲

جانا مران رخش جفا بر خاکساران بیش از این - زاری ببین خواری مکن با بردباران بیش از این
کردم نگاهی آرزو و آن هم نکردی از جفا - دارند چشم ای بی‌وفا یاران ز یاران بیش از این
دل کرده ساز ای نوش لب در وعده قانونی عجب - گرمی مکش آتش مزن در خامکاران بیش از این
بر گرد رنگی گشت جان ز آب دم تیغت ولی - زان ابرتر می‌داشت دل امیدباران بیش از این
ای از ازل بر آتشست ساکن سپند جان ما - تسکین مجو تمکین مخواه از بی‌قراران بیش از این
تازان به جولانگه درا کز ناز بر اهل وفا - توسن نتازند از جفا رعنا سواران بیش از این
هردم به بزم ای محتشم ساقی کشانت می‌کشد - باشند در قید ورع پرهزگاران بیش از این

غزل شماره ۵۰۳

آینه بردار و حسن جان فزای خویش بین - انتخاب نسخهٔ صنع خدای خویش بین
در خرامش بر قفا چشم افکن ای زنجیر مو - یک جهان مجنون کشان اندر قفای خویش بین
ای که برافتادگان چون باد میرانی سمند - یک ره آخر زیر پای باد پای خویش بین
ای که در مهد همایون میروی سلطان صفت - از زکوة سلطنت سوی گدای خویش بین
ای جمالت شمع صد پروانه سر برکن ز بام - مرغ جان را پرزنان گرد سرای خویش بین
از قبای تنگ بیرون‌آ و جیب یوسفان - تا به دامن چاک از رشگ قبای خویش بین
بینوا در دهر بسیار است اما محتشم - بینوای توست سوی بینوای خویش بین

غزل شماره ۵۰۴

شاهانه رخش راندن آن خردسال بین - در خردی آن بزرگی و جاه و جلال بین
بر ماه تازهد پرتو حسنش نظر فکن - صد آفتاب تعبیه در یک هلال بین
شد فتنهٔ زمانه مهش بدر ناشده - پیش از کمال حسن نمود جمال بین
ز آثار حسن او اثر از آدمی نماند - این حسن آدمی کش بی‌اعتدال بین
مردم که وقت پرسش حالم به محرمی - پنهان اشاره کرد که تغییر حال بین
گفتم که فرض گشته مرا پای بوس تو - سوی رقیب دید که فرض محال بین
یک باره گشت پاس درش مشتغل به من - هان ای حسود دولت بی‌انتقال بین
شد شهره تا ابد به غلامیش محتشم - این خسروی و سلطنت بی زوال بین