فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۴۴۱

مفتون چشم کم نگه پر فتنه‌ات شوم - مجنون آهوانه نگه کردنت شوم
از صد قدم به ناوکی انداختی مرا - قربان دست و بازوی صید افکنت شوم
دامان سعی بر زده‌ای در هلاک من - ای من هلاک بر زدن دامنت شوم
زان تندخوتری که توانم ز بیم گشت - پیرامنت اگر همه پیراهنت شوم
کم می‌کنی نگاه ولی خوب می‌کنی - قربان طرح و وضع نگه کردنت شوم
کردی ز باده پیرهن عاشقانه چاک - شیدای چاک کردن پیراهنت شوم
من بلبل ندیده بهارم روا مدار - کاواره همچو محتشم از گلشنت شوم

غزل شماره ۴۴۲

کو دل که محو نرگس جادو فنت شوم - مستغرق نظاره مرد افکنت شوم
چون گشته‌ای به دشمن ناموس خویش دوست - اینست دوستی که به جغان دشمنت شوم
از غیرتم برین که به من نیز این چنین - بی‌قیدوار دوست شوی دشمنت شوم
پا می‌کشد ز مزرع دل وصل خوشه‌چین - تا غاقل از محافظت خرمنت شوم
پیراهن تو قصد تو خواهد نمود اگر - یک جامه وار دور ز پیراهنت شوم
جان هر قدر که بایدت ای دل قبول کن - گر باقی‌آوری قدری من تنت شوم
غافل نگردم از پی موری چو محتشم - مامور اگر به ناظری خرمنت شوم

غزل شماره ۴۴۳

وصل کو تا بی‌نیاز از وصل آن دلبر شوم - ترک او گویم پرستار بت دیگر شوم
عقل کو تا سرکشم یک چند از طوق جنون - یعنی آزاد از کمند آن پری پیکر شوم
کو دلی چون سنگ تا از لعل او یک‌بارگی - برکنم دندان و خون آشام از آن ساغر شوم
چند غیرت بیند و گویند با من کاشکی - کم شود حسن تو یا او کور یا من کر شوم
من دم بیزاری از عشق تو می‌خواهم دگر - با وجود آن که هردم بر تو عاشق‌تر شوم
ذره‌ای از من نخواهی یافت دیگر سوز خویش - گر ز عشقت آن قدر سوزم که خاکستر شوم
صحبت ما و تو شدموقوف تا روزی که من - با دل پرخون دو چارت در صفت محشر شوم
سر طفیل توست اما با تو هستم سر گران - تا به شمشیر اجل فارغ ز بار سر شوم
محتشم شد مانعم قرب رقیب از بزم او - ورنه من می‌خواستم کز جان سگ آن در شوم