فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۳۶۵

تا کی کشی به بی گنهان از عتاب تیغ - ای پادشاه حسن مکش بی حساب تیغ
تا عکس سر و قد تو در بر کشیده است - دارد کشیده به بد ز غیرت بر آب تیغ
در ذوق کم ز خوردن آب حیات نیست - خوردن ز دست آن مه مشکین نقاب تیغ
از بس که بهر کشتنم افتاده در شتاب - ترسم به دیگری زند از اضطراب تیغ
یابند محرمان سحرش کشته برفراش - گر بر کسی کشد ز غضب او به خواب تیغ
قتلم فکند دوش به صبح و من اسیر - مردم ز غم که دیر کشید آفتاب تیغ
عابد کشی است در پی قتلم که می‌کشد - بر آهوی حرم ز برای ثواب تیغ
می‌دید بخت و دولت خونریز محتشم - می‌بست یار چون به میان از شتاب تیغ

غزل شماره ۳۶۶

چو بر من زد آن ترک خون خوار تیغ - شد از خون گرمم شرر بار تیغ
شدم آن چنان کشته او به میل - که از میل من شد خبردار تیغ
نه چابک‌تری از تو هست ای اجل - باو سر فرو آر و بسپار تیغ
چه جائیست کوی تو کانجا مدام - ز در سنگ بارد ز دیوار تیغ
ازین بزم اگر دفع من واجبست - بنه ساغر از دست و بردار تیغ
شود بر زبان تا وصیت تمام - خدا را زمانی نگهدار تیغ
شده چشم مست تو خنجر گذار - تو در دست این مست مگذار تیغ
بقا سر بجیب فنا در کشد - اگر برکشد آن ستمکار تیغ
سگ آن دلیرم که وقت غضب - شود پیش او محتشم وار تیغ

غزل شماره ۳۶۷

دهد اگرچه برون در بی‌شمار صدف - تو آن دری که برون ناید از هزار صدف
برای چون تو دری شاید ای چکیدهٔ صنع - اگر دهان بگشاید هزار بار صدف
عجب که تا به قیامت محیط هستی را - گران شود به چنین در شاهوار صدف
توان گرفت بزر ز احترام گوشی را - که در راز تو را باشد ای نگار صدف
شدست معتبر از خلعت تو مادر دهر - بلی ز پرتو در دارد اعتبار صدف
به جنبش آمده تا بحر هستی از اثرش - چنین دری نفکنده است برکنار صدف
به عهد محتشم از عقد نظم گوش جهان - چنان پر است که از در شاهوار صدف