فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۳۵۳

نه می‌نهم از دست عشق جام نشاط - نه میزنم به ره از بار هجر گام نشاط
غم تو یافته چندان رواج در عالم - که از زمانه برافتاده است نام نشاط
چرا به بزم وصال تو بیشتر ز همه - کشید شحنهٔ هجر از من انتقام نشاط
دلا به سایهٔ غم رو که افتاب طرب - رسیده است دگر بر کنار بام نشاط
کمال حوصله بنگر که مرغ دل هرگز - ز دام غم نرمید و نگشت رام نشاط
زنند دست به دست از حسد تمام جهان - اگر زمانه به دستم دهد زمام نشاط
به بزم عیش بده جای محتشم که بود - جفا کشان تو را بزم غم مقام نشاط

غزل شماره ۳۵۴

گوش کردن سخنان تو غلط بود غلط - رفتن از ره به زبان تو غلط بود غلط
از تو هر جور که شد ظاهر و کردم من زار - حمل بر لطف نهان تو غلط بود غلط
من بی‌نام و نشان را به سر کوی وفا - هرکه می‌داد نشان تو غلط بود غلط
با خود از بهر تسلی شب یلدای فراق - هرچه گفتم ز زبان تو غلط بود غلط
تا ز چشم تو فتادم به نظر بازی من - هر کجا رفت گمان تو غلط بود غلط
در وفای خود و بدعهدی من گرچه رقیب - خورد سوگند به جان تو غلط بود غلط
محتشم در طلبش آن همه شب زنده که داشت - چشم سیاره فشان تو غلط بود غلط

غزل شماره ۳۵۵

صبر در جور و جفای تو غلط بود غلط - تکیه برعهد و وفای تو غلط بود غلط
پیش ابروی کجت سجده خطا بود خطا - سر نهادن به رضای تو غلط بود غلط
با تو شطرنج هوس چیدن و بودن ز غرور - ایمن از مغلطهای تو غلط بود غلط
دردبر درد خود افزودن و صابر بودن - به تمنای دوای تو غلط بود غلط
چون بناشادیم ای شوخ بلا بودی شاد - شادبودن به بلای تو غلط بود غلط
بود چون رای تو آزار من از بهر رقیب - دیدن آزار برای تو غلط بود غلط
محتشم حسرت پابوس تو چون برد به خاک - جانفشانیش به پای تو غلط بود غلط