فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۳۲۲

ای پری راه دیار آن پری پیکر بپرس - خانهٔ قصاب مردم کش از آن کافر بپرس
با حریفان حرف آن مه بر زبان آور به رمز - از نظر بازان ره آن قصر و آن منظر بپرس
در هوایش تیز رو چون کوکب سیاره شود - وز هواداران آن سرو بلند اختر بپرس
جان سوی او رفته زان محبوب جانبازش طلب - دل بر او مانده احوالش از آن دلبر بپرس
بعد پرسش ای صبا با او بگو ای بی‌وفا - از وفا یک ره تو هم زان بی‌دل ابتر بپرس
عاشق قصاب را خون خود اندر گردن است - با تو گفتم محتشم گر نیستت باور بپرس

غزل شماره ۳۲۳

آن قدر شوق گل روی تو دارم که مپرس - آن قدر دغدغه از خوی تو دارم که مپرس
چون ره کوی تو پرسم دلم از بیم تپد - آن قدر ذوق سر کوی تو دارم که مپرس
سر به زانوی خیال تو هلالی شده‌ام - آن قدر میل به ابروی تو دارم که مپرس
از خم موی توام رشتهٔ جان میگسلد - آن قدر تاب ز گیسوی تو دارم که مپرس
صدره از هوش روم چون رسد از کوی تو باد - آن قدر بیخودی از بوی تو دارم که مپرس
جانم از شوق رخت دیر برون می‌آید - انفعال آن قدر از روی تو دارم که مپرس
محتشم تا شده خرم دلت از پهلوی یار - آن قدر ذوق ز پهلوی تو دارم که مپرس
محتشم تا شده آن شوخ به نظمت مایل - ذوقی از طبع سخنگوی تو دارم که مپرس

غزل شماره ۳۲۴

باز آشفته‌ام از خوی تو چندان که مپرس - تابها دارم از آن زلف پریشان که مپرس
از بتان حال دل گمشده می‌پرسیدم - خنده‌ای کرد نهان آن گل خندان که مپرس
در تب عشق به جان کندن هجران شده‌ام - ناامید آن قدر از پرسش جانان که مپرس
محتشم پرسد اگر حال من آن سرو بگو - هست لب تشنه پابوس تو چندان که مپرس