فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۲۳۵

دیشب که بر لبت لب جام شراب بود - بر آتش حسد دل عاشق کباب بود
در انتظار این که تو ساقی شوی مگر - جان قدح طپان و دل شیشه آب بود
من مضطرب بر آتش غیرت که دم به دم - می پرده سوز خلوتیان حجاب بود
بیدار بود دیدهٔ کید رقیب لیک - از عصمت تو چشم حوادث به خواب بود
پاست فرشته داشت که در مجلسی چنان - بودی تو مست و عاشق مسکین خراب بود
میسوختی چو ز آتش می پرده‌های شرم - آن کایستاده به رویت نقاب بود
ننهاد کس پیاله ز کف غیر محتشم - کز مشرب تو در قدحش خون ناب بود

غزل شماره ۲۳۶

امشب که چشم مست تو در مهد خواب بود - مهد زمین ز گریهٔ من غرق آب بود
دیوانه‌ای که غاشیه داری به کس نداد - تا پای شهسوار بلا در رکاب بود
دی کامد آفتاب و خریدار شد تو را - با مشتری مقابلهٔ آفتاب بود
در نامهٔ عمل ملک از آدمی کشان - گر می‌نوشت جرم تو را بی حساب بود
از جنبش نسیم زد آتش به خرمنم - آن روی آتشین که به زیر نقاب بود
تنها گذشت و یکقدم از پی نرفتمش - پایم ز بس که در وحل اضطراب بود
بر خاک محتشم به تواضع گذر که او - روزی بر آستان تو عالیجناب بود

غزل شماره ۲۳۷

دی صبح دم که عارض او بی‌نقاب بود - چیزی که در حساب نبود آفتاب بود
صد عشوه کرد لیک مرا زان میانه کشت - نازی که در میانهٔ لطف و عتاب بود
از دام غیر جسته ز پر کارئی که داشت - می‌آمد آرمیده و در اضطراب بود
در انتظار دردم بسمل شدم هلاک - با آن که در هلاک من او را شتاب بود
تا در اسیر خانه آن زلف بود غیر - من در شکنجه بودم و او در عذاب بود
در صد کتاب یک سخن از سر عشق نیست - گفتیم یک سخن که در آن صد کتاب بود
امشب کسی نماند که لطفی ندید ازو - جز محتشم که دیدهٔ بختش به خواب بود