فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۱۷۳

دیگر که هوای گل خود روی تو دارد - سیلاب سرشک که سر کوی تو دارد
بر هم زده دارد گل نازک ورقت را - آن باد مخالف که گذر سوی تو دارد
عشق تو چه عام است که هرکس به تصور - آئینهٔ خاصی ز مه روی تو دارد
هر شیفته کز جیب جنون سر بدر آرد - بر گردن دل سلسله از موی تو دارد
هر مرغ محبت که به آهنگ دمی خاست - شهبال توجه ز دو ابروی تو دارد
هر دام که افکنده فلک در ره صیدی - پیوند بسر رشتهٔ گیسوی تو دارد
هر بی سر و پا را که خرد راند چه دیدم - مجنون شده سر در پی آهوی تو دارد
هر تیر که عشق از سر بازیچه رها کرد - زور اثر قوت بازوی تو دارد
هر خیمه که از وسوسه زد خانهٔ سیاهی - آن خیمه ستون از قد دل جوی تو دارد
هر باد که جائی گل عشقی شکفانید - چون نیک رسیدیم به او بوی تو دارد
گر بوالهوسی یک غزل محتشم آموخت - صد زمزمه با لعل سخنگوی تو دارد

غزل شماره ۱۷۴

طبیب من ز هجر خود مرارنجور می‌دارد - مرا رنجور کرد از هجر و از خود دور می‌دارد
چو عذری هست در تقصیر طاعت می پرستان را - امام شهر گر دارد مرا معذور می‌دارد
به باطن گر ندارد زاهد خلوت نشین عیبی - چرا در خرقهٔ خود را این چنین مستور می‌دارد
اگر بینی صفائی در رخ زاهد مرو از ره - که صادق نیست صبح کاذب اما نور می‌دارد
سیه روزم ولی هستم پرستار آفتابی را - که عالم را منور در شب دی جور میدارد
طلب کن نشئه زان ساقی که بیمی چشم خوبان را - به قدر هوش ما گه مست و گه مخمور میدارد
پس از یک مردمی گر میکنی صد جور پی‌درپی - همان یک مردمی را محتشم منظور می‌دارد

غزل شماره ۱۷۵

مرا خیال تو شبها به خواب نگذارد - چو تن به خواب دهم اضطراب نگذارد
خیال آرزوئی می‌پزم که می‌ترسم - اگر تو هم بگذاری حجاب نگذارد
به طرف جوی اگر بگذری به این حرکات - خرامش تو تحرک در آب نگذارد
تو گرم قتل اجل نارسیده‌ای که شوی - فلک به سایه‌اش از آفتاب نگذارد
به من کسی شده خصم ای اجل که در کارم - عنان به دست تو سنگین رکاب نگذارد
ز ناز بسته لب اما به غمزه فرموده - که یک سوال مرا بی‌جواب نگذارد
هزار جرعه دهد عشوه‌اش به بوالهوسان - چو دور محتشم آید عتاب نگذارد