فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۱۵۷

رفتی جهان پناها اقبال رهبرت باد - ظل همای دولت گسترده بر سرت باد
دولت که یاریت کرد پیوسته باد یارت - ایزد که داورت ساخت همواره یاورت باد
ای پر گشاده شهباز هرجا کنی نشیمن - چون بیضهٔ چرخ نه تو در زیر شهپرت باد
نسبت به شانت از من ناید اگر دعائی - گویم همین که عالم یک سر مسخرت باد
هر جوشنی که شبها من از دعا بسازم - روزی که فتنه بارد چون جامه در برت باد -
خورشید با کواکب تا گرد دهر گردد - جبریل با ملایک در پاس لشگرت باد
هر جا زنی سرادق با هم دمان صادق - خورشید شمع مجلس جمشید چاکرت باد
تا موکب جلالت در ملک خویش گنجه - افزوده بر ممالک صد ملک دیگرت باد
تا نطق محتشم را ممکن بود تکلیم - هم داعی فدائی هم مدح گسترت باد

غزل شماره ۱۵۸

زندگانی بی غم عشق بتان یکدم مباد - هر که این عالم ندارد زنده در عالم مباد
باد عمرم آن قدر کز شاخ وصلت برخورم - ور نمی‌خواهی تو بر خورداریم آن هم مباد
بی‌خدنگت یاددارم صد جراحت بر جگر - هیچ کس را این جراحتهای بی‌مرهم مباد
گر ز حرمانش ندارم زندگی بر خود حرام - مرغ روحم در حریم حرمتش محرم مباد
روز وصل دلبران گر شد نصیب دیگران - سایهٔ شبهای هجرت از سرما کم مباد -
گفتمش کز درد عشقت غم ندارم در جهان - گفت هر عاشق که دردی دارد او را غم مباد
گر نباشد محتشم خوش‌دل به دور خط دوست - از بهار حسن او مرغ دلم خرم مباد

غزل شماره ۱۵۹

شهریارا صاحبا رفتی خدا یار تو باد - صاحب این بیستون خرگه نگهدار تو باد
در جهانگیری به یک گردش سراپای جهان - همچو مرکز در میان خط پرگار تو باد
کارفرمای قضا کاین برگ و سامان شغل اوست - دایم اندر شغل سامان دادن کار تو باد
ار جهاد حیدری ور دفع اعدا میکنی - دین ایزد را مدد ایزد مددکار تو باد
چشم دشمن تا نبیند روی نصرت را به خواب - خار در چشمش ز دست بخت بیدار تو باد
خصم کز رشک تو خونها خورد بهر جبر آن - در غزا خونش غذای تیغ خون بار تو باد
محتشم از بهر فتح و نصرت آن کامجو - لطف یزدان متفق به ایمن گفتار تو باد