فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۱۵۳

غیر مگذار که در بزم تو آید گستاخ - گرم صحبت شود و با تو درآید گستاخ
در فریبنده سخنها چو دمد باد فسون - برقع از چهرهٔ شرم تو گشاید گستاخ
به نگاه تو چو از لطف بشارت یابد - به اشارت ز لبت بوسه رباید گستاخ
دست جرات چو گشاید ز خیالات غلط - دستیازی به خیال تو نماید گستاخ
آن که پنهان کندت سجده چو می با تو کشد - آید و رخ به کف پای تو ساید گستاخ
هست شایستهٔ فیض نظر پاک بتی - که نظر در رخش از بیم نشاید گستاخ
محتشم بلبل باغ تو شد اما نه چنان - که در اندیشهٔ گل نغمه سراید گستاخ

غزل شماره ۱۵۴

زهی به دور تو آئین دلبران منسوخ - ز طور تازه تو طور دیگران منسوخ
ز شهرت حسد اهل حسن برتو شده - حدیث یوسف و رشک برادران منسوخ
دلم نهاد بنای محبت چو توئی - محبت دگران شد بنا بر آن منسوخ
حدیث درد مرا دهر در میان انداخت - که شد حدیث دگر درد پروران منسوخ
لب زمانه به حرف سمنبری جنبید - که ساخت حرف تمام سمن بران منسوخ
خبر نداری از آن چاکری که خواهد کرد - بر تو خدمت صد ساله چاکران منسوخ
هنوز محتشم این نظم تازه شهرت بود - که گشت نظم جمیع سخنوران منسوخ

غزل شماره ۱۵۵

ای تو مجموعهٔ شوخی و سراپای تو شوخ - جلوهٔ شوخ تو رعنا قد رعنای تو شوخ
همهٔ اطوار تو دلکش همهٔ اوضاع تو خوش - همهٔ اعضای تو شیرین همهٔ اجزای تو شوخ
سر حیرانی چشمم ز کسی پرس ای گل - کافریدست چنین نرگس شهلای تو شوخ
فتنه در مملکت دل نکند دست دراز - به میان ناید اگز از طرفی پای تو شوخ
جامهٔ ناز به قد دگران شد کوتاه - خلعت حسن چو شد راست به بالای تو شوخ
نیست همتای تو امروز کسی در شوخی - ای همان گوهر یکتای تو همتای تو شوخ
محتشم بود ز ثابت قدمان در ره عشق - بردباری دلش از جا حرکتهای تو شوخ