فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۶۹

گوی میدان محبت سر اهل نظر است - گرد این عرصه مگردید که سر در خطر است
سینهٔ تنگ پر از آه و تنگ پردهٔ راز - چون کنم آه که یک پرده و صد پرده در است
چو هنر سوز تو گه دود برآرد ز جهان - که بسوزی تو و دود از تو نخیزد هنر است
گشت دیر آمدن صبح وصالم گوئی - که شب هجر مرا صبح قیامت سحر است
مژده ای دل که به قصد تو مهی بسته کمر - که کمر بسته او صد مه زرین کمر است
غیر میرد به تو هرگاه قرینم بیند - این چو فرخنده قران‌های سعادت اثر است
تیغ بر کف چو کنی قصد سرمشتاقان - بر سر محتشم کز همه مشتاق‌تر است

غزل شماره ۷۰

تو را بسوی رقیبان گذار بسیار است - ز رهگذار تو بر دل غبار بسیار است
تو از صفا گل بی‌خاری ای نگار ولی - چه سود از این که بگرد تو خار بسیار است
مرا به وسعت مشرب چنین به تنگ میار - که ملک حسن وسیع است و یار بسیار است
ستم مکن که به نخجیر گاه حسن ز تو - شکار پیشه‌تر اندر شکار بسیار است
به حد خویش کن ای دل سخن که چون تو شکار - فتاده در ره آن شهسوار بسیار است
بناز بار تمنای او بکش که هنوز - به زیر بار غمش بردبار بسیار است
صبا به لطف برانگیز گردی از ره دوست - که دیده‌ها به ره انتظار بسیار است
بگو بیا و بگردان عنان ز وادی ناز - که در رهت دل امیدوار بسیار است
هنوز چون مگس و مور ز آدمی و پری - بخوان حسن تو را ریزه‌خوار بسیار است
به یک خزان مکن از حسن خویش قطع امید - که گلستان تو را نوبهار بسیار است
برون منه قدم از راه دلبری که هنوز - چو محتشم به رهت خاکسار بسیار است

غزل شماره ۷۱

با خط آن سلطان خوبان را جمالی دیگر است - بسته هر موی او صاحب کمالی دیگر است
نیست در بتخانهٔ مارا غیر فکر روی دوست - ما درین فکریم و مردم را خیالی دیگر است
پیش رویت چون به یک دم جان ندادیم از نشاط - هردم از روی تو ما را انفعالی دیگر است
گر بود ما را دو عید از دیدنت نبود بعید - زان که هر طاقی ز ابرویت هلالی دیگر است
سگ از آن کس به که چون شد با غزالی آشنا - باز چشمش در پی وحشی غزالی دیگر است
محتشم چون هر زمان حالی دگر دارد ز عشق - هر