فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۶۴

زان آستان که قبلهٔ ارباب دولت است - محرومی من از عدم قابلیت است
چشم ز عین بی‌بصری مانده بی‌نصیب - زان خاک در گه سرمهٔ اهل بصیرت است
رویم که نیست بر کف پایش به صد نیاز - از انفعال بر سر زانوی خجلت است
دوشم که نیست غاشیه کش در کاب تو - آزرده از گرانی بار مذلت است
دستم که نیست پیش تو بر سینهٔ صبح و شام - کوته ز جیب عیش و گریبان راحت است
پایم ازین گنه که نه جاری به راه توست - مستوجب سلاسل قهر و سیاست است
گر دور چرخ مانعم از پای بوس توست - در روزگار باعث تاخیر صحبت است
بر من جفاست ورنه سلیمان عهد را - در انجمن نصیحت موری چه حاجت است
من بعد روی محتشم از هیچ رومباد - دور از درت که گفته ارباب همت است

غزل شماره ۶۵

به عزم رقص چو آن فتنه زمین برخاست - بر آسمان ز لب غیب‌افرین برخاست
به بزم شعلهٔ ناز بتان جلوه فروش - فرو نشست چو آن سرو نازنین برخاست
فکار گشت ز بس آفرین لب گردون - به قصد جلوه چو آن جلوه‌آفرین برخاست
کرشمه سلسله جنبان قید دلها گشت - ز باد جلوه چو آن جعد عنبرین برخاست
بلا به زود لب انبساط خندان شد - اگرچه دیر ز ابروی ناز چین برخاست
به آرمیدگیش گرچه شد عزیمت رقص - ز جا نخاسته آرام از زمین برخاست
چو داد جلوهٔ آشوب خیز داد و نشست - فغان ز محتشم والهٔ حزین برخاست

غزل شماره ۶۶

چون دم جان دادنم آهی ز جانان برنخاست - آهی از من سر نزد کز مردم افغان برنخاست
گریه طوفان خیز گشت و از سرم برخاست دود - باری از من گریه کم سرزد که طوفان برنخاست
گرچه شور شهسواران بود در میدان حسن - عرصه تاز آن مه نشد گردی ز میدان برنخاست
دست و تیغ آن قبا گلگون نشد هرگز بلند - بر سر غیری که ما را شعله از جان برنخاست
می‌رسد او را اگر جولان کند بر آفتاب - کز زمین چون او سواری گرم جولان برنخاست
ناوکی ننشست ازو بر سینهٔ پر آتشم - کاتشم یک نیزه از چاک گریبان برنخاست
کشت در کوی رقیبم یار و کس مانع نشد - یک مسلمان محتشم زان کافرستان برنخاست