فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۲۹

گر به تکلیف لب جام به لب سوده تو را - که به آن شربت آلوده لب آلوده تو را
که به آن مایهٔ جهل این قدرت کرده دلیر - که ز اندیشهٔ دل بر حذر آسوده تو را
که دران نشئه تو را دست هوس سوده به گل - که به رخ برقع شرم این همه بگشوده تو را
زده آن آب که بر خاک وجودت ای گل - که در خانهٔ عصمت به گل اندوده تو را
که به فرمودن آن فعل تواضع فرمای - سجده در بزم گدایان تو فرموده تو را
حزم کزدم ز پذیرفتن تکلیف نخست - که ازین بزم نشینی چه غرض بوده تو را
محتشم خوی تو می‌داند و از پند عبث - می‌دهد این همه در سر بیهوده تو را

غزل شماره ۳۰

درهمی گرم غضب کرده نگاه که تو را - شعله‌ای آتشی افروخته آه که تو را
در پیت رخش که گرمست که غرق عرقی - عصمت افکنده در آتش به گناه که تو را
می‌رسی مظطرب از گر دره‌ای یوسف حسن - دهشت آورده دوان از لب چاه که تو را
می‌نماید که به قلبی زده‌ای یک تنه وای - در میان داشته آشوب سپاه که تو را
تیره رنگست رخت یارب از الایش طبع - کرده آئینهٔ خود رنگ سیاه که تو را
کز پناهت نشدی پاس خدا ای غافل - کوشش هرزه کشیدی به پناه که تو را
گر نه در محتشم آتش زده بی‌راهی تو - شده آه که بلند و زده راه که تو را

غزل شماره ۳۱

حوصله کو که دل دهم عشق جنون فزای را - سلسله بگسلم ز پا عقل گریزپای را
کو دلی و دلیرئی کز پی رونق جنون - شحنهٔ ملک دل کنم عشق ستیزه رای را
کو جگری و جراتی کز پی شور دل دگر - باعث فتنه‌ای کنم دیدهٔ فتنه زای را
کوتهی و تهوری تا شده همنشین غیر - سیر کنم ز صحبت آن هم دم دل‌ربای را
در المم ز بی‌غمی کو گل تازه‌ای کزو - لاله داغ دل کنم داغ الم زدایرا
تلخی عشق چون دگر پیش دلم نموده خوش - باز بوی چشمانم این زهر شکر نمای را
دیده به ترک عافیت بر رخ ترکی افکنم - در ستمش سزا دهم جان ستم سزای را
از دل خویش بوی این می‌شنوم که دلبری - دام رهم کند دگر جعد عبیر سای را
مفتی عشقم اردهد رخصت سجدهٔ بتی - شکرکنان زبان زبان سجده کنم خدای را
صبر نماند وقت کز همه کس برآورد - گریه‌های های من نالهٔ وای وای را
باز فتاده در جهان شور که کرده محتشم - بلبل باغ عاشقی طبع غزل سرای را