فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

شماره ۳۱

این منم کز عصمت دل در دلت جا کرده‌ام - این منم کز عشق پاک این رتبه پیدا کرده‌ام
این منم کز پاکبازی چشم هجران دیده را - قابل نظاره آن روی زیبا کرده‌ام
این منم کز عین قدرت دیدهٔ اغیار را - بی‌نصیب از توتیای خاک آن پا کرده‌ام
این منم کز صیقل آئینهٔ صدق و صفا - در رخت آثار مهر خود هویدا کرده‌ام
این منم کز رازداری گوش حرف اندوز را - مخزن اسرار آن لعل شکرخا کرده‌ام
این منم کز پرسشت با صحت و عمر ابد - ناز بر خضر و تغافل بر مسیحا کرده‌ام
این منم کاندر حضور مدعی چون محتشم - هرچه طبعم کرده خواهش بی‌محابا کرده‌ام

شماره ۳۲

هرگز از زلف کجت بی‌پیچ و تابی نیستم - صید این دامم از آن بی‌اضطرابی نیستم
گرچه هستم در بهشت وصل ای حوری نژاد - چون قرینم با رقیبان بی‌عذابی نیستم
دی که بهر قتل می‌کردی شمار عاشقان - من یقین کردم که پیشت در حسابی نیستم
تا عتابت باشد از حلمم دل خوش که من - مرغ آتشخواره‌ام قانع به آبی نیستم
ز آب حلمت شعلهٔ عشقم به پستی مایل است - عاشقم آخر سزاوار عتابی نیستم
من که صد پیغام گستاخانه‌ات دادم هنوز - در خور ارسال عاشق کش جوابی نیستم
بزم آن مه محتشم مخصوص خاصان به که من - کو چه گردی ابترم عالیجنابی نیستم

شماره ۳۳

منم شکسته نهال ریاض عشق و گلی - ز دهر می‌کند امسال غالبا بی‌خم
به زخم ناوک او چون شوم شهید کنید - شهید ناوک شاطر جلال تاریخم