فهرست کتاب


تفسیر نمونه، جلد25

آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان

سوره معارج

مقدمه

این سوره در مکه نازل شده و دارای 44 آیه است

@@تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 3@@@

محتوای سوره معارج

معروف در میان مفسران این است که سوره معارج از سوره های مکی است ، و بر اساس ((فهرست ابن ندیم )) و ((کتاب نظم الدرر)) ، و ((تناسق الایات و السور)) مطابق نقل ((تاریخ القرآن )) ابوعبدالله زنجانی این سوره هفتاد و هفتمین سوره ای است که در مکه نازل شده است .

ولی این مانع از آن نخواهد بود که بعضی از آیات آن در مدینه نازل شده باشد ، و این منحصر به سوره ((معارج )) نیست ، در بسیاری از سوره های قرآن که مکی است آیه یا آیاتی وجود دارد که در مدینه نازل شده ، و به عکس بعضی از سوره های مدنی آیات مکی دارد .

نمونه های زیادی از این موضوع را ((علامه امینی )) در ((الغدیر)) آورده است .**الغدیر جلد 1 صفحه 255 تا 257***

دلیل بر اینکه آیات آغاز این سوره در مدینه نازل شده روایات زیادی است که در تفسیر این آیات به خواست خدا خواهد آمد .

به هر حال ویژگیهای سوره های مکی مانند بحث پیرامون اصول دین مخصوصا معاد و انذار مشرکان و مخالفان در این سوره کاملا نمایان است ، و روی همرفته این سوره دارای چهار بخش است :

بخش اول از عذاب سریع کسی سخن می گوید که بعضی از گفته های پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را انکار کرد ، و گفت اگر این سخن حق است عذابی بر من نازل شود و نازل شد (آیه 1 تا 3)

@@تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 4@@@

بخش دوم بسیاری از خصوصیات قیامت و مقدمات آن و حالات کفار در آن روز آمده است . (آیات 4 تا 18) .

بخش سوم این سوره بیانگر قسمتهائی از صفات انسانهای نیک و بد است که او را بهشتی یا دوزخی می کند (آیات 19 تا 34) .

بخش چهارم شامل انذارهائی است نسبت به مشرکان و منکران ، و بار دیگر به مساءله رستاخیز بر می گردد و سوره را پایان می دهد .