فهرست کتاب


تفسیر نمونه، جلد24

آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان

سوره ممتحنه

مقدمه

این سوره در مدینه نازل شده و دارای 13 آیه است

@@تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 5@@@

محتوای سوره ممتحنه

این سوره در حقیقت از دو بخش تشکیل می گردد :

بخش اول : از مساءله حب ((فی الله )) و ((بغض فی الله )) و نهی از طرح دوستی با مشرکان سخن می گوید، و مسلمانان را به الهام گرفتن از پیامبر بزرگ خدا ابراهیم (علیه السلام ) دعوت می کند، و خصوصیات دیگری را در این زمینه بر می شمرد .

این معنی همانگونه که در آغاز سوره آمده است در پایان سوره نیز تکرار و تاءکید شده .

بخش دوم : پیرامون زنان مهاجر و آزمایش امتحان آنها و احکام دیگری در این رابطه بحث می کند، و انتخاب نام ((ممتحنه )) برای این سوره نیز به خاطر همین مساءله امتحان است که در آیه 10 آمده است . ** بعضی آن را ممتحنه ( به فتح حاء ) خوانده اند به اعتبار زنان مهاجری که مورد امتحان قرار می گرفتند، و بعضی ممتحنه ( به کسر حاء ) خوانده اند به خاطر این که خود سوره که وسیله امتحان است . ***

نام دیگری برای سوره ذکر شده و آن سوره مودت است به خاطر نهی از مودت مشرکان در نخستین آیه سوره .