فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 26

(26) وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی
و کارم را برایم آسان فرما.

سوره طه آیه 27

(27) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی (28) یَفْقَهُواْ قَوْلِی
و گره از زبانم باز نما. تا (آنها) سخنان مرا (خوب) بفهمند.
نکته ها:
همین که حضرت موسی علیه السلام به رسالت الهی مأمور گردید، چهار خواسته را از خداوند طلب نمود:
1- سعه ی صدر. (ربّ اشرح لی صدری) 2- شرایط آماده. (و یسّرلی امری)
3- بیان روان. (واحلل عقدة من لسانی) 4- داشتن وزیر. (واجعل لی وزیراً)
چون حضرت موسی علیه السلام به مسائل متعدّد عبادی، سیاسی، انقلابی، اجتماعی، اخلاقی، فردی و جمعی مأمور شده بود و طبعاً پرداختن و توجّه لازم به هر کدام، انسان را از سایر امور غافل می سازد، لذا سعه صدر در رسیدن به همه ی این موارد کاملاً ضرورت دارد.**تفسیر کبیر فخررازی.***
سعه ی صدر، هم برای خود انسان لازم است، هم برای انجام مسئولیّت وکلمه (لی) رمز آن است که دریافت وحی، نیاز به ظرفیت بزرگ دارد. چنانکه در سوره انشراح در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است: (الم نشرح لک صدرک... انّ مع العسر یسرا)
ویژگی های قلب مؤمن و کافر
قلب مؤمن و کافر هریک جایگاه امری است، از جمله:
قلب مؤمن قلب کافر
1- حیات. (أومن کان میتاً فاحییناه)**انعام، 122.*** 1- مرض. (فی قلوبهم مرض)**بقره، 10.***
2- شفا. (و یشف صدور قوم مؤمنین)**توبه، 14.*** 2- قساوت. (جعلنا قلوبهم قاسیة)**مائده، 13.***
3- طهارت. (امتحن الله قلوبهم)**حجرات، 3.*** 3- عدم پذیرش. (اَزاغ الله قلوبهم)**صف، 5.***
4- سعه صدر. (رب اشرح لی صدری)**طه، 25.*** 4- مُهرخوردن.(طبع اللَّه علی قلوبهم)**نحل، 108.***
5 - هدایت. (من یؤمن بالله یهدقلبه)**تغابن، 11.*** 5- احاطه ظلمت.(ران علی قلوبهم)**مطففین، 14.***
6- ایمان. (کتب فی قلوبهم الایمان)**مجادله، 22.*** 6- حجاب. (جعلنا علی قلوبهم اکنة)**کهف، 57.***
7- سکینه. (السکینة فی قلوب المؤمنین)**فتح، 4.*** 7- قفل شدن. (ام علی قلوب اقفالها)**محمّد، 24.***
8 - الفت. (و الّف بین قلوبهم)**انفال، 63.*** 8 - سختی. (ختم الله علی قلوبهم)**بقره، 7.***
9- اطمینان قلبی. (الا بذکر الله تطمئن 9- برگشت و نفهمی. (صرف الله
القلوب)**رعد، 28.*** قلوبهم)**توبه، 127.***
پیام ها:
1- سعه ی صدر اوّلین شرط موفقیّت در هر کاری است. (رب اشرح لی صدری)
2- به جای ترس و فرار از مسئولیّت، امکانات و مقدّمات و ابزار آن را از خداوند بخواهیم. (رب اشرح لی صدری)
3- دعا قبل از هر کاری، رمز توکّل ومایه ی دفع خطرات و آفات راه است، هر چند دعا خود نیز عبادت واعلام نیاز به شمار می رود. (ربّ اشرح لی صدری)
4- ارشاد و تربیت مردم و مبارزه با طاغوت ها، بستگی تام به صبر و حوصله ی مربی و مجاهد دارد. (رب اشرح لی صدری)
5 - رسالت، با تندی و خشونت سازگار نیست. کار بزرگ، روح بزرگ می خواهد. (رب اشرح لی صدری) (موسی علیه السلام در یک درگیری، یک نفر را با مشت کشته بود، از این روی از خداوند طلب شرح صدر کرد.)
6- دعای انبیا در قرآن، با اسم «ربّ» است. (ربّ)
7- دریافت الطاف الهی، روح وسینه ای گشاده لازم دارد. (رب اشرح لی صدری)
8 - با سعه ی صدر کارها آسان می شود. (رب اشرح لی صدری و یسّر لی امری)
9- ساده گویی و بیان روان، کمال است. (واحلل عقدة من لسانی)
10- در هدایت و بسیج کردن مردم وروحیه دادن به نیروها و ارعاب و تضعیف روحیه ی طاغوت، زبان گویا بسیار مهم است. (واحلل عقدة من لسانی)
11- اصل، فهمیدن مردم است، نه اصطلاحات زیبا. (یفقهوا قولی)
12- شرط موفقیت در تبلیغ آن است که مردم حرف مبلغ را خوب بفهمند. (یفقهوا قولی)
13- در تبلیغ باید از هر وسیله ای که شناخت مردم را عمیق تر می کند استفاده کرد. (یفقهوا قولی)

سوره طه آیه 28

(29) وَاجْعَل لِّی وَزِیراً مِّنْ أَهْلِی (30) هَرُونَ أَخِی
و از خاندانم (یاور و) وزیری برایم قرار بده. برادرم هارون را.