فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره مریم آیه 93

(93) إِن کُلُّ مَن فِی السَّمَوَ تِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِی الرَّحْمَنِ عَبْداً
موجودی در آسمان ها و زمین نیست مگر آن که بنده وار نزد خداوندِ رحمان می آید.
نکته ها:
«هَدّ» به معنای سقوط است.
مسأله ی واکنش طبیعت در برابر حقایق، بارها در قرآن مطرح شده است. یک جا می فرماید: بعضی از سنگ ها از خشیت خداوند، از کوه فرو می ریزند. (و انّ منها لما یهبط من خشیة اللّه)**بقره، 74.*** یا اینکه می فرماید: اگر قرآن بر کوه ها نازل می شد، هر آینه از ترس خداوند قطعه قطعه می شدند. (لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعاً متصدّعاً من خشیة اللّه)**حشر، 21.***


پیام ها:
1- گناه می تواند مایه ی برهم ریختن نظام هستی گردد. (تکاد السموات یتفطّرن منه)
2- خداوند، هستی را برای انسان آفرید و اگر انسان منحرف شود، سقوط هستی بی جا نیست. (تکاد السموات یتفطّرن منه)
3- بالاترین فساد در جهان هستی، عقیده ی فاسد است. (دعوا للرحمن ولدا)
4- فرزند داشتن خداوند، به این معناست که او محتاج بقای نسل است، کمک و یاور می خواهد و از تنهایی رنج می برد، در حالی که او از همه ی اینها منزه است. (ما ینبغی للرّحمن ان یتّخذ ولداً)
5 - تمام هستی تحت سلطه ی خداست وبه سوی او باز می گردد. (آتی الرحمن عبدا)
6- هستی و موجودات آن همگی تحت فرمان خدا وبنده ی او هستند، چرا بنده ی او را فرزند او می خوانید. (و ما ینبغی... ان کلّ... عبداً)

سوره مریم آیه 94

(94) لَقَدْ أَحْصَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً
قطعاً خداوند همه ی آنان را حساب کرده، با دقّت شمرده است.

سوره مریم آیه 95

(95) وَکُلُّهُمْ ءَاتِیهِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فَرْداً
و همگی روز قیامت تنها (و تهی دست) نزد او خواهند آمد.
پیام ها:
1- آمار دقیق همه ی اجزای هستی بدست اوست. (لقد احصاهم و عدّهم عدّا) علم خداوند، تنها به کلیّات احاطه ندارد، بلکه مسائل جزیی را هم می داند.
هشدار که هر ذرّه حساب است در اینجا - دیوان حساب است و کتاب است در اینجا**فیض کاشانی.***
2- موجودات هستی محدودند. (عدّهم عدّا)
3- قیامت برای همه است. (کلّهم)
4- با اینکه حشر برای همه است، ولی هر کس به فکر خویش است و گویا انسان، تنهای تنهاست. (فرداً) (لقد جئتمونا فرادی کما خلقناکم اوّل مرّة)**انعام، 94.***
5 - روز قیامت تمام وابستگی های فامیلی، اقتصادی و اجتماعی، حزبی و غیره گسسته می شود. (فرداً)
6- در قیامت، مال و فرزند و دوست و ... سودی ندارد. (فرداً)