فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره مریم آیه 78

(78) أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً
آیا (این خوش خیالی به خاطر آن است که) از غیب آگاه است، یا از خدای رحمان تعهّدی گرفته است؟

سوره مریم آیه 79

(79) کَلَّا سَنَکْتُبُ مَا یَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً
هرگز (چنین نیست،) به زودی هر چه می گوید می نویسیم و برای همیشه عذابش می کنیم.

سوره مریم آیه 80

(80) وَنَرِثُهُ مَا یَقُولُ وَیَأْتِینَا فَرْداً
و هر چه (از مال و فرزند) دم می زند ما وارث خواهیم شد و او بی کس و تنها نزد ما خواهد آمد.
نکته ها:
امام باقر علیه السلام درباره ی شأن نزول (أفرأیت الذی کفر) فرمودند: عاص بن وائل به خبّاب بدهکار بود، خبّاب برای دریافت طلب خود نزد او آمد، ولی عاص گفت: آیا شما معتقد نیستید که در بهشت طلا و نقره و حریر هست؟ خبّاب گفت: آری؛ عاص گفت: پس وعده ی ما در بهشت و قسم می خورم که در بهشت بهتر از آنچه شما دادید به شما داده شود.**تفسیر قمی، ج 2، ص 53.***
پیام ها:
1- رها کردن خدا و پناه بردن به مال و فرزند، شگفت آور است. (افرءیت)
2- کافر، دین را مانع پیشرفت، وکفر را عامل رشد می داند. (کفر بایاتنا وقال لاوتینّ)
3- ملاک ارزش نزد کفّار، مال و فرزند است. (لاوتینّ مالاً و ولداً) (کافر در برابر منطق و تهدید، تنها به آنچه در دست دارد دلخوش است.)
4- مرفّهان کج فکر را تحقیر کنید تا در جامعه الگو نشوند. (أفرأیت... اطلع الغیب... نمدّ له من العذاب)
5 - خداوند با هیچ کس قرار دادی امضا نکرده است. (ام اتّخذ عندالرحمن عهدا)
6- گرچه عهد خداوند تخلّف ندارد، ولی کفّار با خداوند عهدی نبسته اند. (ام اتّخذ عند الرحمن عهدا)
7- پندارهای باطل را با صراحت سرکوب کنید. (کلاّ)
8 - رفتار و گفتار آدمی در دیوان الهی ثبت می گردد. (سنکتب ما یقول)
9- برای هر گفتار و عملی تا مدّتی مهلت است، شاید پشیمان شده و توبه کند، ولی اگر آن مدّت سرآمد و پشیمان نشد، ثبت می شود. حرف «سین» در (سنکتب) نشانه ی مهلت است.**در روایات نیز می خوانیم: همین که عملی از انسان سر می زند، تا مدّتی فرشتگان مأمور به ثبت نیستند، شاید پشیمان شود، ولی پس از پایان مدّت، ثبت می شود.***
10- سخن باید به علم و دلیل تکیه داشته باشد، چرا که انسان مسئول گفته های خود است. (سنکتب ما قالوا)
11- در قیامت، انسان مال و فرزندی را که عامل کفر و غرور او گردیدند، رها می کند و در پیشگاه خداوند، به تنهایی حاضر می شود. (یأتینا فرداً)