فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره مریم آیه 27

(27) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ یَمَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاًفَرِیّاً
پس مریم در حالی که نوزادش را در آغوش گرفته بود، او را به نزد بستگان خود آورد. گفتند: ای مریم! به راستی کار بسیار ناپسندی مرتکب شده ای.

سوره مریم آیه 28

(28) یَأُخْتَ هَرُونَ مَا کَانَ أَبُوکِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَاکَانَتْ أُمُّکِ بَغِیّاً
ای خواهر هارون! پدرت مرد بدی نبود و مادرت (نیز) بدکاره نبود.
نکته ها:
کلمه ی «فَریّا» به معنای کار زشت و منکر بزرگ است.
گرچه بعضی هارون را برادر واقعی مریم دانسته اند، لکن پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: مریم از بستگان هارون برادر موسی می باشد.**تفسیربرهان ؛ امالی مرتضی، ج 4، ص 106.***
پیام ها:
1- حقیقت را آشکار کنیم هرچند گروهی ناراحت شده و تهمت بزنند. (فأتت به قومها تحمله)
2- قضاوت مردم، عجولانه وبراساس قرائن ظاهری است، نه واقعیّات. (لقد جئت شیئاً فریّاً) (آنان به محض دیدن نوزادی همراه مریم، حکم به بدی او کردند)
3- یکی از راههای تربیت، توجّه دادن افراد به نیکی و فضیلت نیاکان و خانواده است. (یا اخت هارون...)
4- از والدین وخانواده صالح، جز فرزند صالح انتظار نیست. (یا اخت هارون ماکان ابوک... امّک بغیّاً) (صالح بودن پدر ومادر وخانواده در رفتار و کردار فرزند مؤثّر است.)
5 - انجام کار بد از دودمان شریف، بیشتر مورد سرزنش است. (ماکان ابوک...)

سوره مریم آیه 29

(29) فَأَشَارَتْ إِلَیْهِ قَالُواْ کَیْفَ نُکَلِّمُ مَن کَانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیّاً
پس مریم به سوی او (عیسی) اشاره کرد. گفتند: چگونه با کسی که در گهوراه (و) کودک است سخن بگوییم؟