فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره کهف آیه 74

(74) فَانطَلَقَا حَتَّی إِذَا لَقِیَا غُلَماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّةَ بِغَیْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُّکْراً
پس به راه خود ادامه دادند تا به نوجوانی برخورد کردند، پس خضر او را کشت. موسی گفت: آیا بی گناهی را بدون آنکه کسی را کشته باشد، کشتی؟ به راستی کار زشت و منکری انجام دادی!
نکته ها:
نه انبیا فراموشکارند، نه فراموشی قابل انتقاد و مؤاخذه است. بنابراین در جمله ی «لا تؤاخذنی بما نسیت»، مراد از نسیان، رها کردن قرار تبعیّت و سکوت، به دلیل کارهایی بود که به نظر موسی خلاف شرع می آمد.
«اِرهاق»، هم به معنای فراگیر شدن با قهر و غلبه است و هم به تکلیف کردن به کار سخت گفته می شود.
از کلمه ی «غلام» و«زکیّة» استفاده می شود که نوجوان به تکلیف نرسیده بود. کلمه «نُکر» از «اِمر» شدیدتر است، زیرا در مورد سوراخ کردن کشتی فرمود: «شیئاً اِمراً»، ولی در مورد کشتن نوجوان فرمود: «شیئاً نُکراً».
پیام ها:
1- معلّم و استاد می تواند شاگرد خود را مؤاخذه کند. (لاتؤاخذنی)
2- در تعلیم وتربیت نباید کار را بر شاگردان سخت گرفت. (لاترهقنی من امری عسراً)
3- معلّم و استاد، پس از پذیرش اشتباه وعذرخواهی شاگرد، تعلیم و ارشاد را ادامه دهد. (فانطلقا)
4- معلّم باید شاگرد را به تدریج با معارف آشنا کند. (فانطلقا) (موسی گام به گام با اسرار آشنا می شود.)
5 - مراعات محکمات، مهم تر از تعهّدات اخلاقی است. (أقتلت نفساً زکیّة) موسی به خاطر قتل را از منکرات می دانست، نهی از منکر را برخورد لازم دید و نهی کرد و از تعهّد اخلاقی که داده بود، دست برداشت.
6- قانون قصاص، در دین موسی نیز بوده است. (أقتلت نفساً زکیّة بغیر نفس) اعتراض موسی این بود که چرا نوجوانی را که قاتل نبوده کشتی؟
7- گاهی آنچه نزد کسی «معروف» است، نزد دیگری «منکر» جلوه می کند. (جئت شیئاً نکراً)

سوره کهف آیه 75

جزء ( 16 )
(75) قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّکَ إِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْراً
گفت: آیا نگفتمت که نمی توانی همپای من صبر کنی؟

سوره کهف آیه 76

(76) قَالَ إِن سَأَلْتُکَ عَن شَیْ ءِ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِی قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّی عُذْراً
(موسی) گفت: اگر از این پس چیزی از تو پرسیدم، دیگر با من همراه مباش، قطعاً از سوی من معذور خواهی بود (و اگر رهایم کنی حقّ داری).
نکته ها:
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر موسی صبر می کرد، عجایب بیشتری از خضر می دید.**تفسیر طبری و ابوالفتوح.***
پیام ها:
1- اولیای خدا در تحمّل علم و ظرفیّت، در یک درجه نیستند. (لن تستطیع)
2- سه بار آزمایش و مهلت دادن، برای شناخت خصلت ها کافی است. (ان سئلتک عن شی ء بعدها)
3- اگر با کسی تضادّ فکری داریم و یکدیگر را درک نمی کنیم، بی آنکه مقاومت کنیم از هم جدا شویم. (فلا تصاحبنی)
4- اعتراض های موسی به خاطر ابهام هایی بود که در کار خضر می دید و جنبه ی سؤال داشت. (ان سئلتک)
5 - درباره ی عملکرد خود، رأی منصفانه بدهیم. (لاتصاحبنی) موسی مسئولیّت بی صبری خود را بر عهده گرفت.
6- وقتی از کسی جدا می شویم، ادب را مراعات کنیم. (لا تصاحبنی قدبلغت من لدنّی عذرا)
7- هر جدایی، نشانه ی کینه و عقده و غرور و تکبّر نیست. (بلغت من لدنّی عذراً)