فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

شیوه کار

پس از انتخاب حداقل دوازده تفسیر معتبر از مفسّران شیعه و اهل سنّت، از قدما و معاصران، چند تن از طلاب فاضل با مطالعه دقیق آنها، به استخراج نکات و برداشت های تفسیری آنها پرداخته و به صورت مکتوب آن را در اختیار مؤلّف قرار می دهند.
ایشان ضمن مطالعه ی آن مطالب، خود نیز به تحقیق و تتبّع پرداخته و با توجّه به نیازهای دینی جامعه، پیام های راهبردی قرآن را برای نسل امروز که تشنه ی دریافت مفاهیم قرآنی هستند، در قالب نکات و پیام های آیه، با نثری ساده و روان ارائه می دهند. البتّه در برخی موارد نیز برداشت های خود را مورد بحث و تبادل نظر با برخی بزرگان حوزه قرار می دهند.
نوشته های ایشان پس از ارائه در برنامه آینه وحی رادیو، ویراستاری شده و قبل از چاپ یکبار دیگر توسط خودشان مورد بازبینی نهایی قرار می گیرد.

شیوه ارائه

مطالب هر آیه در قالب 5 عنوان ارائه می گردد:
1- متن آیه، که با رسم الخط عثمان طه و با اعراب کامل، تایپ و چندین بار مورد دقّت قرار گرفته است.
2- ترجمه هر آیه، که به صورت گروهی و زیر نظر مؤلّف محترم و با استفاده از بهترین ترجمه های موجود، (حداقل 6 ترجمه) نگارش یافته و به جهت گویایی و روانی آن، مطالب توضیحی مورد لزوم در میان پرانتز آمده است.
3- نکته ها، که امور زیر در این قالب عرضه گردیده است:
الف: بیان ریشه و ترجمه ی لغات مشکل آیه.
ب: بیان شأن نزول آیه که در فهم محتوای آیه نقش کلیدی داشته است.
ج: بیان آیات مرتبط با آیه که در فهم موضوعی قرآن تأثیر به سزایی دارد.
د: بیان روایات ذیل آیه، که در این بخش با توجّه به گستردگی روایات، تنها به ذکر نمونه هایی بسنده شده است.
ه : بیان برخی توضیحات برای روشن تر شدن مفهوم آیه.
و: طرح برخی پرسش ها و پاسخ گویی به آنها.
4- پیام ها، که مقصود اصلی مؤلّف از این تفسیر همین بخش بوده است تا نشان دهد قرآن کتاب زندگی بشر در همه ی عصرها و برای همه نسل هاست. البته مستند برداشت های مؤلّف، چنانکه در پایان هر پیام آمده است یکی از امور زیر می باشد:
الف: مفردات کلمات هر آیه.
ب: عبارتی مرکّب از چند کلمه.
ج: رابطه ی صدر و ذیل آیه.
د: رابطه ی هر آیه با آیات قبل.
5 - پاورقی که نشانی آیات و روایات و کتب تفسیری را باختصار آورده است. همچنین مطالبی مربوط به آیه که در قالب نکته ها و پیام ها نمی گنجیده، در پاورقی ذکر شده است.

تذکّرات لازم:

1- گاهی تعداد نکته ها و پیام های یک آیه، از یک مورد تجاوز نکرده است که به جهت حفظ قالب کار، بازهم عنوان نکته ها و پیام ها به صورت جمع آمده است.
2- در مورد کتب تفسیری، هرجا که مراد، مطالب آن تفسیر در ذیل آیه بوده است، نشانی جلد و صفحه ذکر نشده است.
همکاران محترم: در پایان از زحمات حجج اسلام آقایان: سیّدجواد بهشتی، محمود متوسل، بلوچیان، کلباسی و متوسلی که در تتبّع و بررسی تفاسیر و تصحیح نهایی این جلد، نهایت همکاری را داشته اند صمیمانه تشکّر می گردد.
و همچنین اعلام می داریم: با همه ی تلاش هایی که در جهت حفظ اصول و قواعد فوق و تصحیح اغلاط تایپی صورت گرفته است، یقیناً نواقص و کاستی هایی در عرضه این تفسیر وجود دارد که امیدواریم همچون گذشته خوانندگان گرامی بذل محبّت نموده و با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، به نشانی: تهران - صندوق پستی 586/14185 ما را در جهت اصلاح و تکمیل آن یاری نمایند و پیشاپیش سپاس ما را پذیرا باشند.
مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن