آموزش نماز

محمد حسین فلاح زاده

چرا نماز بخوانیم؟

جهان را آفریدگاری است دانا و توانا، و موجودات را به گونه ای زیبا آفریده و همه را از نعمتهای مورد نیاز آن برخوردار کرده است.
در بین همه موجودات، انسان را از نعمت عقل بهره مندش ساخت، و به او قوه انتخاب و اختیار عطا کرد تا بتواند به کمک آن، راه نیک و بد را تشخیص دهد، از زشتیها دوری کند و به خوبی ها عمل کند و سعادت زندگی دنیا و پس از مرگ خود را تأمین کند.
آیا تاکنون با خود اندیشیده ایم که چگونه می توانیم شکر این همه نعمت را بجا آوریم، و آیا هیچگاه به این فکر بوده ایم که چگونه می توانیم، آفریدگار بزرگ را سپاس گوییم، وظیفه انسانی خود را به انجام رسانیم، و فرمانش را اطاعت کنیم؟
نماز، شکر نعمت های بیکران الهی و توجه به قدرت بی پایان اوست.
نماز دستور خداوند بزرگ برای انسانهای پاک و وارسته است.
نماز، نزدیکترین شیوه ارتباط با خالق یکتا و جلوه ای است از بندگی انسان در پیشگاه او.
نماز، عالی ترین ذکر خدا، موجب آرامش و اطمینان قلبها، مایه صفای باطن و روشنی روح و روان است.
نماز، همچون نهر آبی است که نمازگزار، روزی پنج مرتبه خود را در آن شستشو می دهد.
نماز، بسیج همگانی انسانهای وارسته، در هر صبح و شام و در هر جماعت و جمعه است.
نماز مقبول، انسان و جامعه را از کارهای زشت و ناپسند باز می دارد.
نماز، در بین واجبات، اهمیت بسیار دارد و نمازگزار نزد خداوند، دارای مقامی است بس والا و ارزشمند.
نماز، مهر تأیید اعمال انسان است و در حدیث می خوانیم که اگر نماز، قبول درگاه خداوند عالم بشود عبادتهای دیگر نیز قبول می شود و اگر نماز پذیرفته نشود، اعمال دیگر نیز قبول نخواهد شد.
نماز، پرچم دین است که همیشه باید برافراشته بماند و تا نماز در جامعه پا برجاست، دین اسلام زنده است. همچنان که توهین به پرچم یک کشور روانیست، هرگونه بی احترامی به نماز و سست شمردن آن ناپسند است.

چگونه نماز بخوانیم؟

برای آشنایی با چگونگی نماز، لازم است ابتدا اقسام آن را بدانیم:

اقسام نماز

نماز بر دو قسم است: واجب و مستحب.
نماز واجب نمازی است که انجام آن لازم است و ترکش عذاب دارد.
نماز مستحب نمازی است که انجام آن نیکوست و پاداش دارد، ولی ترکش عذاب ندارد.
نمازهای واجب دو دسته است:
الف - نمازهای همیشگی و هر روزه.
ب - نمازهایی که در زمانهای خاصی واجب می شود و همیشگی نیست.