فهرست کتاب


پای درس پروردگار (جلد دوازدهم)

استاد جلال الدین فارسی

3. نهمین سوره مکی، فجر

... سوگند... آیا در آن میان سوگندی برای یک خردمند هست؟ مگر ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ با اهالی ارم آن شهر پرستون که در هیچ کشوری نظیرش ساخته نشد، و با... تا سرانجام پروردگارت تازیانه عذاب بر سرشان نواخت؟ بیگمان پروردگارت در کمین است. اما آدمی هنگامی که پروردگارش او را از ره آزمایش گرامی بدارد و نعمت فراوان دهد گوید: پروردگارم مرا گرامی داشت. ولی زمانی که او را از ره آزمایش روزه به اندازه دهد گوید: پروردگارم مرا خوار و تحقیر کرد. چنان نیست! حقیقت این است که شما یتیم را گرامی نداشته چیزی نمی بخشیدش و یکدیگر را به اطعام بیچاره برنمی انگیزید و میراث را (که دسترنج و فرآورده نسلهای گذشته و ملک عمومی بشریت است) یکجا می بلعید و به ثروت عشق می ورزید چه ورزیدنی! چنین شایسته نیست! هنگامی که جهان طبیعی پاره پاره و شکسته شود آن در هم شکستن را و پروردگارت در حالی که فرشتگان لایه به لایه فرا کار آمده اند بی واسطه عوامل جهان طبیعی امرش بتحقق پیوندد و در آن رخداد دوزخ آورده شود در آن رخداد آدمی درس گیرد و بیاد آرد - و درس و یادگیری او را چه سود! - گوید: کاش برای زندگانیم چیزی فرا پیش نهاده بودمی! در آن رخداد عذابش را هیچ کس نکشد و نه بندیش را هیچ کس بندی شده باشد. هان! ای خود اطمینان یافته! به حضرت پروردگارتان باز گرد خشنود و پسندیده، و به جرگه پرستندگان مطیعم در آی و به بهشتم اندر آی.

4. سیزدهمین سوره مکی، عادیات

به نام خداوند بخشنده مهربان
سوگند به اسبان تیز تک نفس زننده ای که برق از سمشان می جهد و بامدادان به دشمن شبیخون زده بدین کار گرد از پی برانگیزند تا بنا گه خود را به اردوی خصم افکنند که این آدمی نسبت به پروردگارش ناسپاس باشد و خود بر این حق نشناسی گواه و از آن آگاه باشد و براستی او از عشق به مال سخت بخیل و فرو بسته دست است. مگر نمی داند هنگامی که آنچه در گورستان (یا عالم برزخ) باشد برشورد و آنچه در دلهاست فرا پیش آرند و بازنگرند قطعاً پروردگارشان در آن دم از کارشان کاملاً خبردار است؟!

5. بخش دوم سوره مزمل که سومین سوره بر حسب نزول است به لحاظ صدرش

... و در برابر آنچه می گویند مقاومت به خرج ده و از آنها دوری گزین دوری گزیدنی زیبا و زیبنده. و مرا با تکذیب کنندگان (درسهایم) که خداوندان ناز و آسایش اند واگذار و اندکی مهلتشان بده، زیرا که بندهای گران و آتش سوزان و خوراکی گلوگیر و عذابی دردناک در حضرت ماست در آن رخداد که زمین و کوهها بلرزد و کوهها ریگ روان شود. بیگمان، ما بسوی شما پیامبری که گواهی بر شما باشد فرستادیم چنان که بسوی فرعون پیامبری فرستادیم. بنابراین اگر کافر شوید چگونه خویشتن را از رخدادی ایمن توانید ساخت که کودکان را پیر می سازد؟ جهان برین (که خزائن غیب و سرچشمه همه اشیاء و رخدادهای جهان طبیعی و بخشی از جهان انسانی است) به آن رخداد در سرشته است، و وعده او شده(3) است. بیقین، اینها درس دادنی است تا هر کس خواست راه تقرب به پروردگارش را پیش گیرد.(4)