فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مبادا مسئولی حرفی بزند موضعگیریی بکند و عملی انجام بدهد که به نفع دشمن تمام بشود

تاریخ: 19/10/1379
... آنچه که امروز بر دوش همه مردم است - و در درجه اول بر دوش مسئولان و دولتمردان و نمایندگان مجلس و علما و خطبا و مسئولان بلندپایه دولتی - این است که تشخیص بدهند و بدانند که این نظام اسلامی همچنان که در آغاز ولادت خود با سرسخت ترین و وحشی ترین دشمنان مواجه بود در ادامه کار خود هم با همان دشمنان روبه روست. مسئولان کشور - چه دولت چه قوه قضاییه ا چه نمایندگان مجلس - هیچ گونه حرف و عملی از آنها صادر نشود که گرایش به این دشمن قدار را نشان بدهد هشیار باشند. مبادا مسئولی - چه مسئول فرهنگی چه مسئول اقتصادی چه مسئول سیاسی چه در قوه مقننه چه در قوه مجریه چه در قوه قضاییه- حرفی بزند موضعگیری یی بکند و عملی انجام بدهد که به نفع دشمن تمام بشود. دشمن بیدار است شما هم باید بیدار باشید

فصل سی و هفتم : استغفار

باید استغفار کنیم. بنده هم باید بروم برای شخص خودم استغفار کنم، شما هم باید استغفار کنید

تاریخ: 8/8/1384
از سه گونه گناه باید استغفار کرد. اینها به درد ما می خورد. من و شما در کارهای مدیریتی هم به آن نیاز داریم. غفلت از اینهاخسارتهای بزرگی را بر ما وارد کرده است و می کند. سه جور گناه وجود دارد: یک جور گناهی است که فقط ظلم به نفس است - که تعبیر ظلم به نفس در قرآن و در حدیث فراوان است - گناهی است که فرد مرتکب می شود و اثر مستقیمش هم به خود او برمی گردد. گناهان متعارف فردی معمولی. نوع دیگر، گناهی است که فرد مرتکب می شود، اما اثرمستقیم آن به مردم و به دیگری می رسد. این گناه، سنگین تر است. این گناه، ظلم به نفس هم هست. اما چون تعدی وتجاوز به دیگران است، دشواری کار آن بیشتر است و علاج آن هم سخت تر است. از قبیل ظلم، غصب، پایمال کردن حقوق مردم، پایمال کردن حقوق عمومی انسانها. این گناه بیشتر متعلق می شود به حکومت ها. این گناه مدیران است. این گناه سیاستمداران است. این گناه شخصیت های بین المللی است. این گناه آنهایی است که یک کلمه حرفشان، یک امضایشان، یک عزلشان، یک نصبشان می تواند خانواده هایی و گاهی ملتی را تحت تاثیر قرار دهد.
... ما باید استغفار کنیم. استغفار ما فراتر از استغفار اشخاص خود ماست. بنده هم باید بروم برای شخص خودم استغفار کنم،شما هم باید استغفار کنید. در واقع نمی شود گفت ما گناهکاریم. غرق گناهیم. اینقدر کوتاهی، اینقدر تخلف واینقدر تقصیر در اعمال شخصی ما وجود دارد. لذا باید استغفار کنیم. استغفار دل را نورانی و ذهن و روح را شفاف می کند.
... از اختلافات باید توبه و استغفار کنیم. اختلاف به ما ضربه می زند. اختلاف گاهی با برانگیختن احساسات قومی و مذهبی ومحلی و سیاسی است. گاهی با به کشمکش رساندن اختلافات فکری است. اختلاف فکری ممکن است وجودداشته باشد، ایرادی هم ندارد. اما نباید به کشمکش برسد.