فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

سر بلندی نتیجه ایستادگی و مقاومت

تاریخ: 28/12/1376
بعضی از دولتهای اروپایی، با طرح دعاوی نامعقول، سعی داشتند جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کنند، که ایستادگی، استقامت، درایت و تدبیر و اتکا به ارزشهای انقلاب و اسلام و گزینش آن راهی که امام بزرگوارمان در طول ده سال اول انقلاب پیمودند، موجب شد که نتوانستند این مقصود خودشان را محقق کنند! آنها عقب نشینی کردند و جمهوری اسلامی در آزمایش سفرای کشورهای اروپایی که یک جا از کشورمان خارج شده بودند، سربلند بیرون آمد و همه به این معنا اعتراف کردند!.
... البته خوشبختانه ملت ما در این میدان، نهایت کمک هوشیارانه را به مسئولین کرده و باز هم می کنند. ایستادگی یک دولت، یک نظام و یک مجموعه حکومتی در مقابل بیگانگان، در مقابل دشمنان، بدخواهان و مدعیان از هر نوع، علاوه بر این که به درایت و کاردانی و حکمت مسئولین، متکی است، بر هوشیاری و حضور مردم نیز متکی است، که حضور قوی مردم در طول این سال - چه در انتخابات، چه در راهپیماییهای گوناگونی که طبق معمول همه ساله، بخصوص در اواخر سال انجام شد - توانست حرف قوی خود را بزند و نتایج بزرگی را به بار آورد!

روند رفع مشکلات، مثل روند به وجود آمدن مشکلات است

تاریخ: 2/6/1378
روند رفع مشکلات، مثل روند به وجود آمدن مشکلات است. همچنان که مشکلی به وجود می آید - چه مشکل اقتصادی، چه مشکل سیاسی، چه سایر مشکلات - به دنبال خودش مشکلات دیگری هم می آورد، رفع مشکلات هم همین طور است. شما یک گره را که باز می کنید، می بینید امکان باز کردن پنج گره دیگر بعد از آن به وجود می آید. هر کدام از دستهای عامل که از جای کم و کوچکی شروع بکنند، من خیال می کنم که به جاهای خوبی خواهند رسید، این مقتضی آن است که شما در خرج کردن پول، در انتخاب برنامه ها، در تقدیم بخشی بر بخش دیگر - و داخل هر بخش، برنامه یی بر برنامه دیگر - اولویتها را رعایت کنید. من می بینم که در جاهایی این اولویتها رعایت نمی شود.

استمرار ماجراها، باید صحیح باشد و الا اگر چهار صباح خوب و درست رفتیم، ولی بعد رها کردیم، فایده ای ندارد

تاریخ: 11/3/1373
استمرار ماجراها، باید صحیح باشد: وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً. استقامت بر طریق است. راه را باید درست و مستمر رفت. و الا اگر چهار صباح خوب و درست رفتیم، ولی بعد رها کردیم، فایده ای ندارد.